130420. lajstromszámú szabadalom • Többszörös hordozófrekvenciás távbeszélőrendszer

Megjelent 1942. évi december hó i-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130420. szám VII/j. osztály. — L—8402. alapszám. Többszörös hordozófreikvenciás távbeszélőrendszer. G. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 2. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi május hó 15. Ismeretesek oly hordozófrekvenciás táv­beszélőrendszerek, amelyeknél a sávszéles­ség szűkítése érdekében a hívófrekvencia a beszéd frekvenciakörzetébe esik. 5 A találmány szerint többszörös hordozó­frekvenciás rendszerekben oly hívófrekven­ciát alkalmazunk, amely egyúttal a hordo­zók alapfrekvenciája s amelyből a hordo­zókat sokszorozás útján képezzük. 10 A csatolt rajz az egyes hírátvivőcsator­nák frekvenciáit szemlélteti. Tegyük fel, hogy a Tr0 alapfrekvencia 1250 hz, tehát a 2 khz-ig terjedő kisfrekvenciás Q hírát­vivősávba esik. Az első —Trx — hordozó 15 frekvenciája 5 khz, a másodiké —Tr2-é— 10 khz, a többié 15, 20 stb. khz. R a hívó­frekvencia. Mindegyik hordozóval két oldalsáv ke­rül átvitelre, azaz mindegyik (A, B) for-20 galmi irány számára egy-egy oldalsáv. Az alapfrekvenciát alkotó TrQ hordozót nagy­fokúan állandó generátor szolgáltatja, mi­nek folytán a többi hordozófrekvencia is pontosan meg van határozva. 25 A Tri hordozó A forgalmi irányában való híváskor a Trx = 5 khz hordozófrekvien­cia a Tro=1250 hz alapfrekvenciával mo­dulálódik. Minthogy a Trj hordozófrei­kvencia a Tr0 alapfrekvenciának többször röse és az utóbbi állandó, az R hívófne- 30 kvenciának a megfelelő hordozófrekvenciás csatorna oldalsávjában való helyzete pon­tosan meg van határozva s a másik olda­lon való demoduláció újból pontosan 1250 hz^et eredményez. A hívásvevőt ennélfogjva 35 nagyon pontosan be lehet hangolni erre a frekvenciára, mert frekvenciaeltérések nemi következhetnek be. A pontos hangolás nagy mértékben csökkenti a hívás vevőnek a be­széd okozta zavarokra való hajlamosságát. 40 Szabadalmi igénypont. Többszörös hordozófrekvenciás távbeszé­lőrendszer, amelyben a hordozófrekven­ciák az alapfrekvencia többszörösei, jel­lemezve oly alapfrekvencia alkalmazása- 45 val, amely a beszéd frekvenciakörzetébe esik és egyúttal hívófrekvenciaként is szolgál. , 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. iadoméri SZMERTNÍK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budapest. IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-276. Fel. vea.: Demién Fer*n*

Next

/
Thumbnails
Contents