130419. lajstromszámú szabadalom • Egyenirányító feszültségkettőző kapcsolási elrendezésekhez

r Megjelent 1942. évi díeeember hé 1-én. MAGTÁR'KI RALI! JJHHK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130419. szám Vll/g. osztály. — L—8393. alapszám. Egyenirányító feszültségfeettőzq kapcsolási ©Irendezeeékhez. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1941. évi április hó 22. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi április hó 27. lecsapódik az anódára, úgy a földalkáli­fém oxidréteggel ellátott kátan>óda leg­kedvezőbb üzemi hőfokánál nem folyhat vissza észrevehető áram a 3 anódától a 2 katódához, mert a katanóda hőfoka nem 40 elegendő számottevő toriumemiszió; kivál­tására. A 3 an ódát úgy méretezzük, hogy a kiatanóda sugárzás útján való fűtéssel kb. 750—800 G°-os üzemi hőmérsékletet érjen 45 el. A toriumozott wolfriamfea(ódát vagy toriumkatódát alakításakor oly magas hő­fokra kell hevíteni, hogy ia 3 katanódaí oly hőmérsékletet érjen el, amelynél a felrakott földialkálikarbonátok oxidokká 50 bomlanak. Az elrendezés kifogástalan működése ér­dekében fontos, hogy a líataiióda megfe­lelő szerkezeti kialakítása útján elejét ve­gyük annak, hogy bárium begőzölöghessen 55 az anóda belsejébe. A katanóda falát elő­nyösen oly vastagra méretezzük, hogy bá­rium ne szivároghasson rajta át. Ha a katanóda katódaanyaga nikkel, a falvas­tagságnak e célból 0,3 milliméterrel na- 60 gyobbnak kell lennie. A 2. ábra a találmány kiviteli példáját szemlélteti. A toriumozott wolframból készült 7 te­kercs a 8 katan-ódába van helyezve, amely 65 a 7 tekercs 9 ós 10 áramhozzávezietései számára való lyukaitól eltekintve, teljesen zárt, úgyhogy földalkáli-fémgőz nem juthat be belsejébe. A 8' földalkálifém oxidréteg a katanódáuak a 11 anóda felé néző oída- to A csatolt rajz 1. ábrája az ismert Grei­nacher-féle feszültségkettőző kapcsolási el­rendezést mutatja, amelyben két, egymás­sal sorbakapcsolt nagyfeszültségű 1 és 4 5 szelep van. A szelepek katódját 2 és 5 jelzi, anódáját pedig 3 és 6. Az 1. szelep 3 anódája össze van kötve a 2 szelep 5 katóda jávai. U az elrendezéssel nyert fe­szültség. 10 Ismeretes a két sorhakapcsolt szelepnek közös kisütoedénybe való beépítése; is­meretes továbbá az 5 katódának olykép­pen való összekötése a 3 anődával, hogy az utóbbi egyúttal az 5 katóda elektron-15 kibocsátó anyagának hordozója legyen. Ennek a »katanjóda« nevezetű elrendezés­nek az az előnye, hogy feleslegessé teszi nagyfeszültség ellen szigetelt fűtőáramfor­rás alkalmazását, viszont nagy hátránya 20 az elrendezésnek, hogy az anióda belső ol­dalán szintén aktiválódik, úgyhogy a zárás irányában elektronáram folyik a 3 anó­dátjó! a 2 katódához, minek következté­ben a 2 katóda egyhamar tönkremegy. 25 Az anódáknak belső oldalán való aktívá­liődását eddig nem sikerült megakadályozni. A találmány szerint ezt a káros jelen­séget úgy küszöböljük ki, hogy 2 katóda­k'émt nem földalkálifém oxidjából készült 30 katódát alkalmazunk, hanem olyan pl. toriumozott wolframból vagy toriumoxid­borítással ellátott wolframból készült ka­tódát, amelynek üzemi hőfoka lényegesen magasabb amazénál. Ha ez esetben az 35 aktív anyag, pl. a tórium, elgőzölög ós

Next

/
Thumbnails
Contents