130409. lajstromszámú szabadalom • Távolbalátási átvivőeljárás hordozó hullámokkal

Megjelent 1942. évi dtaembur hó i-éit. HÁGTAK KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEIRAS 130409. szám VII/j. osztály. — F—9460. alapszám. Távolbalátási átvivőeljárás hordozó hullámokkal. Fernseh G. m. b. H. cég, Berlin — Zehlendorf. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 27. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi június hó 28. A kép tartalomnak á távolbalátásnál hor­dozóhullám révén való átvitelénél a hor­dozó frekvencia megválasztásánál bizonyos esetekben, pl. kábel révén történő átvi-5 telnél, korlátozásoknak vagyunk alávetve, nevezetesen, hogy az csupán bizonyos fre­kventiákkal szemben kellő csekély csilla­pítású. Ily esetben a hordozó frekvencia a legnagyobb átviendő modulációs frekven-10 ciához képest kicsiny, úgyhogy a legna­gyobb modulációs frekvenciák és a hor­dozó frekvencia alsó oldalsávja teljesen vagy részben átlapolják egymást. Már most azt találtuk, hogy ily kis hor-15 dozó frekvencia esetén a leadott képben zavarok keletkeznek, pl. a kép szélei, va­lamint a kép függőleges vagy ferde szélei csipkézettek lesznek. E zavarok megszüntetésére irányuló ed-20 digi javaslatokhál ama megfontolásból in­dultak ki, hogy e zavarok arra vezethetők vissza, miszerint a vevőoldalon a démo­duláció alkalmával a modulációs frekven­ciák a hordozó hullám oldalsávfrekvenciái-25 tói nem választhatók el tökéletesen és a megmaradó hordozó frekvenciák ezáltal za­varokat okoznak. Ama elképzelésen alapult ez a nézet, hogy ilymódon a moduláció! meredek éleinél, melyek szélessége csupán 30 néhány hordozóhullámhassz szélességével azonos, a iszélek kezdetét lényegében a hor­dozóhullám mindenkori fázishelyzete ha­tározza meg és a hordozóhullám fázis­eltolásainál a kezdet eltolódhatik. Arra is 35 törekedtek, hogy a hordozófrekvenciát a sorfrekvenciával szinkronizálják, vagype­dig szűréssel válasszák e i a hordozófre­kvenciákat a modulációs frekvenciáktól, úgyhogy a frekvenciatartományok többé nem lapolják át egymást. Javasolták azt is, 40 hogy az egyenirányítás előtt a modulált hordozó hullámot nagyobb frekvenciájú hordozó hullámmá moduláljuk át, minek­folytán az egyenirányítás után a modulá­ciós frekvencia és hordozó frekvenciák a 45 nagyobb frekvenciaeltérés folytán. köny­nyen elválaszthatók egymástól. A találmány ama felismerésen alapszik, hogy a modulációs frekvenciáknak és hor­dozó frekvenciáknak a vevőoldalon egye- 50 dűl a frekvenciák szerinti elválasztásával a kép széleinek osipkéződése és a modu­lációs frekvenciasávnak és a hordozó ol­dalsávjának keveredése folytán létrejövő efféle zavarok kifogástalanul nem szüntet- 55 hetők meg. A találmány abban van, hogy a modU". láció amplitudóváltozásai helyén a pozi­tív ós negatív hordozófélhullámok egyen­lőtlenségét megszüntetjük. Megállapítottuk, 60 hogy a frekvenciasávnak és a hordozó oldalsávjának részbeni vagy teljes átlapo­lásáva! a leadó oldalain a modulált hordozó hullámot oly rezgóssorral keverjük, amely a modulációs feszültség átlapoló frekven- 65 ciáitói származik. Ennek folytán a két hor­dozóhullámfél egyenlőtlenné válik a mo­duláció amplitudóváltozása helyein és szim­metrikus egyenirányítás (kétirányú egyen­irányítás) utáni két egyenirányított hullám- 70

Next

/
Thumbnails
Contents