130404. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés klórozott olefinek előállítására telített klórszénhidrogénekből

Megjelent 1942. évi december hő 1-én. MAGTAB KIRÁLYI jESuKÍ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130404. szám. IV/h/1. osztály. — W—7219. alapszám. Eljárás és berendezés klórozott olefineik előállítására telitett klórszénhidrogénékből. Dr. Alexander Wacker Gesellschaft für elektro­chemische Industrie G. m. b. H., München. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 30. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 2. Ismeretes, hogy telitelt klórszénhidrogé­nekből lúgos kémhatású oldatokkal vagy emulziókkal előnyösen mésziszappal keve­rőüstben való forralással klórozott olefine-5 ket, pl. tetraklóretanból triklóretil ént vagy pentaklóretanból tetráklóretilént állítanak elő és e termékeket a reakciós keverékből ledesztillálják. Ezt az eljárást nem lehet folyamatos munkamenetben foganatosítani 10 és számos különböző berendezést, mint ke­verőüstöt, desztillálótornyokat stb. igényel. A kitermelés sem kielégítő. A találmány szerinti eljárás •folyamatos munkamenetben foganatosítható ós egyet-15 len berendezéssel nagy mennyiségeket ala­kíthatunk át és a kitermelés majdnem az elméletinek felel meg, A találmány értel­mében akként járunk el, hogy toronyba célszerűen annak köziepén a klórszónhidro-20 gént iés a lúgos kémhatású vizes folyadékot, pl. mészbejet vezetjük be. A toronyban a klójrszénhidrogén utóbbival reakcióba lép és a torony felső részén a kldjrozott olefin vízgőzzel keverve ledesztillál. Annak biz­t 25 tosítása végett, hogy a termék savmentes legyen, a toronyba a telitett klórszénhid­rogén bevezetési helye fölött alkalikus fo­lyadékot vezetünk be, mely a fölfelé áramló gőzkeverékből a savanyú alkatrészekét 30 szükség ©setén kivonja. A vizes klór- al­kálioldat, valamint a reakcióban részt nem vett klórszénhidrogén csekély mennyisége 1 és a nagyobb forrpontú melléktermékek az üstbe jutnak, Utóbbit a rjeakciós hőmérsék­• 35 létnek a toronyban való fenntartása és a keletkezett klórozott olefinek elpárologta­tása végett, pl. vízgőz bevezetésével fűtjük. A víz és >a, klórozott olefin gőzkeverékét, mely a toronyhói felül távozik, oseppíolyó* sítjuk és a vizet elválasztjuk. Az üstből el- 40 folyó folyadékot, mely csekély mennyiség­ben még klórszénhidrogéneket is tartal­maz, célszerűen vákuumtoronyban dolgoz­zuk fel Ehhez a folyadék hőtartalma ele­gendő, úgyhogy azt járulékosan nem kell 45 hevítenünk. A reakció folyamatos technikai fogana­tosításához a tornyot külön szerkezeti ré­szekkel kell ellátnunk. A reakció a torony­ban a kiindulási anyag bevezetési helye 50 alatt megy végbe, úgyhogy e helyen a le­hető legnagyobb térmegtakarítás mellett a folyadék felületét és a fenekek folyadéktar­talmát lehetőleg nagyra kell választanunk. Ezenkívül meg kell gátolnunk, hogy a fe- 55 nekekben csapadék, pl. mésziszap zavaró mennyisége rakódjék le. Erre a szokásos fenekek nem alkalmasak. A találmány sze­rinti toronyban váltakozóan laposan ívelt tányérfenekeket és gyűrűs tálcákat rendé- 60 zünk el. A folyadék emellett a fenekek külső széléről a torony falának közelében az alsó gyűrűs tálcákra és ezek belső szé­léről az alattuk levő fenekekre folyik. Az üstben keletkező gőz emellett állandóan 65 a folyadékkal szemben áramlik, ami a to­rony teljesítményét jelentősen növeli. A találmány szerinti torony szerkezeti részeit az 1. ábra vázlatosan szemlélteti. Az —1— toronyban lefelé és felfelé bolto- 70

Next

/
Thumbnails
Contents