130398. lajstromszámú szabadalom • Diópánt

Megjelent 1942. évi december hó lJén. jäAüiAK KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG ZABADALMI LEÍRÁS 130398. szám. VIH/d. osztály. — S—17893. alapszám. Diópánt. Stadler Mihály Sodrony-, Szövet-, Fonat- és Vasárugyár R.T., Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi június hó 16. Az ismeretes diópántoknál a szárny egy vagy több szegeccsel van a fejrésszel el­látott csaphoz rögzítve. A szegecsek al­kalmazásának hátránya, hogy a szárny-5 lemezt és esetleg a csapol is külön ki kell fúrni, azonkívül az alkalmazott szegecse­lés a szárnylemezt nem rögzíti kellően a csaphoz, úgyhogy a szárnynak a csapot körülölelő része, pl. fába való beeresz-10 léskor gyakran szétnyílik. A találmány szerinti diópánt e hátrá­nyokat kiküszöböli. A találmány értelmében a diópánt szár­nyát a csap fejrésze révén rögzítjük a csap­hoz. A csapfej alsó részét a szárnyra pe­remezzük, célszerűen, úgyhogy a fejrész, nemcsak a szárnynak a csapot körülfogó részét lapolja ál, hanem a kinyúló szárny­lemez tövét is közrefogja. E tartós kapcso" tatot egyszerű sajlolási művelettel egy mun­kám enetben végezhetjük. A szárny felerő­sítése tehát egyszerű és a mellett igen megbízható. A találmány péklakónti kivitelét a mel-25 lékelt rajz mutatja. Az 1. ábra a diópánthoz használt csap né­zete. A 2. ábra a csapot ráhelyezett szárny­lemezzel mutatja, a csapfej rásajtolása 30 előtt. A 3. és 4. ábrák a diópánt nézetét, rész­ben metszve, illetve oldalnézetben mutat­ják. A diópánt —1— csapjának —2— fej© 15 20 és alatta kúposán vékonyított —3— része 35 van. A —4— szárnylemez végét, szoká­sos módon, a csap köré sajtoljuk, úgy­hogy az a csapot a —4— részével telje­sen körülöleli. Az így ráhelyezett szárny­ra a —2— fejrészt ezután az • -5— sajtoló- 40 szerszámmal rásajtoljuk, úgyhogy a dió­pánt a 3. és 4. ábra szerinti használatna kész alakot kapja. A 3. ábrán látható, hogy a szárny —4'— részének felső vége a csap­—3—- kúpos részére fekszik és a —2— 45 csapfej —2'— pereme a szárny —4'— ré­szének a felső végét szorosan körülveszi, továbbá a —6— nyúlvánnyal a —4— szárny tövét is közrefogja. Szabadiilmi igénypontok: 50 1. Diópánt, melynek fejrésszel ellátott csa­pon rögzített szárnya van, melyre az a jellemző, hogy a szárny a csapfej révén van tartósan a csaphoz rögzítve. 2. Az 1, igénypont szerinti diópánt kiviteli 55 alakja, melyre az a jellemző, hogy a csapfej a szárnynak a csapot körülölelő (4') részére van peremezve. 3. A 2. igénypont szerinti diópánt kivíiteli alakja, melyre a osapfej peremének a 60 (4) szárny tövét közrefogó (6) nyúlvá­nya a jellemző. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze­rinti diópánt kiviteli alakja, melyre az a 'jellemző, hogy a csapnak a csiapfej- 65 jel szomszédos végén vékonyított, pl. kú­pos kialakítású része van. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMBETNIK ISTVÁN ni. kir. szabadalmi bíró. „JÖVŐ" Nyomdaszövetkezet, Budaüest, IX.. Erkel:u. 17. Tel.: 182-278. Fel. vez.: Deiunén Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents