130394. lajstromszámú szabadalom • Zsaluszárny ablakokhozezet

jelent 1942. évi december hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130394. szám. VIII/c. osztály. — P—10062. alapszám. Zsaluszárny ablakokhoz. Pálinkás László asztalosmester, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 28. Az ablakokhoz eddig használt zsaluszáí­nyaknál mindegyik zsalulevél vasalással van ellátva, melyhez azután a z&aluleve­lek közös állítőrúdja csatlakozik. A zsa-5 lulievelek vasalása a szárny előállítási költ­ségét jelentékenyen növeli, amellett pe­dig a vasalásnak az a hátránya van, hogy az esőzésnek kitett zsalulevelek korhadá­siakor a vasalás felerősítő csavarjai meg-10 lazulnak, egyes levelek vasalása leesik vagy, meglazul és ezáltal az egész zsaluszárny hasznavehetetlenné válik. E hátrányok ki­küszöböl ődniek a találmány szerinti zsa­luszárnynál. Ennek lényege az, hogy a 15 zsalulevelek forgástengelye a levelek hossz­középvonalán kívül van és a levelek mel­lett támasztól éc van állíthatóan elhelyez­ve, amdyne a levelek közvetlenül támasz­kodnak. 20 A találmány, a csatolt rajzon, példaké­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve éspedig az 1. ábra a zsaluszáray függélyes metszete, a levelek nyitott helyzetében, a 25 2. ábra iá zsaluszárny elölnézete, a 3. ábra a 2. ábra A—B vonala mentén vett, vízszintes metszet, a 4. ábra ugyancsak vízszintes metszet a zsalulevelek félig csukott helyzetében, az 3o 5. ábra pedig vízszintes metszet a zsa­lulevelek teljesen csukott helyzetében. A rajzon —a— jelöli a zsaluszárny ke­retét, —b— pedig a zsaluleveleket. E zsalu­levelek —c— forgástengelye a levelek' hosszközéptengelyvonalán kívül van élbe- 35 lyezve, miáltal a leveleket saját súlyuk a forgástengelyük körül elforgatni törekszik. Az elfordulás mértékének korlátozására és beállítására a függélyes —d— állítóléc van alkalmazva, melyet —f— csuklóspántok 40 úgy kötnek az —a— keret egyik függélyes rúdjához, hogy a léc a 3. ábrán feltünte­tett helyzetből derékszögben átforgatható az 5. ábrán feltüntetett helyzetbe. Az át­forgatás megkönnyítésére a —d— lécen 45 a —g— fülescsavar van átvezetve, amely­nek vége az —a— keretnek ütközik ügy, hogy a csavar becsavarásakor a léc a for­gáscsapja körül elfordulni kénytelen. A —d— léc úgy van elhelyezve, hogy a 50 —b— levelek vége e lécnek támaszkodik; ez a támaszkodás akadályozza meg azt, hogy a levelek, saját súlyuk következtében, forgástengelyük körül át ne forduljanak' legmélyebb helyzetükbe. A —d— lécnek a 55 3. ábrán látható helyzetében a —b— zsa­lulevelek nyitott helyzetben vannak. Ha a —g— csavar becsavarásával vagy pedig e csavarnál fogva a —d— lécet a 4. illetve 5. ábrán látható helyzetbe átforgat- 60 juk, akkor a léc mind jobban és jobban a —b— leveleknek nyomódik és azokat átforgatja az 1. ábrán eredményvonallal je­lölt zárőhelyzetbe. A —d— lécnek a 4. ábrán látható helyzetében a zsalulevelek 65 még félig nyitva vannak, az 5. ábrán lát­ható helyzetében pedig teljesen záródnak. Ha a —d— lécet az 5. ábra szerinti hely­zetből a 4. illetve 3. ábra szerinti hely-

Next

/
Thumbnails
Contents