130365. lajstromszámú szabadalom • Levegő- és gázszűrőként alkalmazott szűrőpapiros, eljárás ennek moshatóvá tételére és belőle lélekzetvédő eszköz előállítására

Megjelent 1942. évi december hé i-éö. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAO SZABADALMI LEÍRÁS 130365- szám XIII/ia. (XVIII/b.) osztály. — Sch—6034. alapszám. Levegő- és gázszűrőként alkalmazott szűrőpapiros, eljárás ennek moshatóvá tételére és belőle lélegzetvédő eszköz előállítására. Schleich Friedrich gyáros, Gmünd. A bejelentés napja: 1941. évi március hó 6. A találmány szűrőpapirosnak levegő-és gázszűrőként való alkalmazására irá­nyul, továbbá ennek nedvességállóvá és ezzel moshatóvá tételére, végül pedig 5 a szűrőpapirosból lélekzetvédő eszköz előállítására. Itt olyan likacsos papiros kerül alkalmazásra, amelynek rostjait igen híg ragasztószer, pl. a műgyanták csoportjába tartozó, vízben oldhatatlan, lo szerves kötőanyagok oldata köti szilár­dan össze egymással, anélkül, hogy a rostok közeit kitöltené. A találmány abban van, hogy mű­gyanták oldataiból való kötőanyagú szű-15 rőpapirost szerves oldószerekkel itat­juk, amelynek rostjai a szárítás után erősen összekapcsolódnak és az egyes rostokat igén vékony kötő any agréteg veszi körül és köti össze, majd az így 2o megszárított papirost egy időre 100° fe­letti (pl. 100° és 130° közötti) hőfoknak tesszük ki (»sütjük«), minek eredménye­kép a szűrőpapiros végleges szilárdsá­gúvá válik. A kötőanyag viszonylag nagy 25 mértékű hígítása folytán, amely a papi­ros rostanyagát semmiféle tekintetben sem módosítja, a szűrőpapiros a szárí­tás után visszanyeri eredeti likacsossá­gát. Az oldat ill. az impregnálás folytán 30 a papiros rostjain keletkező mikroszkó­pi vékonyságú bevonat egyrészt vízál­ló.an összeköti egymással a rostokat, s egyszersmind megakadályozza víz be­hatolását a rost belsejébe szűrés alkal-35 mával ,másrészt a rostok közötti szabad teret csak olyan jelentéktelenül befolyá­solja, hogy a szűrési ellenállás és a ki­választási lehetőség teljességgel válto­zatlan marad. Ez impregnálás folytán a szűrőpapiros igen sokszor tisztítható 40 mosással, ha finom porral szívódott tele, anélkül, hogy teljesítőképessége és el­lenállása csökkenne. Az így kezelt, lé­legzetvédő céljaira való, szűrőpapiros a jóminőségű kartonokhoz használatos 45 eljárásokkal tovább feldolgozható. A szűrő kimosása eddig csak rostszö­vetek alkalmazásánál volt lehetséges, papirosból való szűrőket el kellelt dob­ni. A rongyszűrők hátránya azonban 50 az egyébként egyenértékű papiros-szű­rőkkel szemben az,hogy négy-ölszörak­kora felületet igényelnek, úgyhogy apa­pirosszűrők előnyösebbek; ezek azon­ban egyszeri telítődés után újakkal pót- 55 landók, ami viszont igen hátrányos. A lélegzetvédő célszerűen lényegében szívalakhoz hasonló alakú, kicsákozott síklap, középen függőleges összehajtás­sal. A lap összehajtása folytán az erő- 60 sen ívelt külső szélek egymásra kerül­nek és az orrot, az orcákat és az állat tömítően körülveszik. A szívalakú lap felső részén az orr-rész felől, valamint az alsó részén az állrész felől egy vagy 65 több csíkalakú toldat, vagy efféle van, amelyek révén az összehajtott lap vé­gei ragasztással vagy egyéb módon egy­mással összeerősíthetők. A lap lehet csíkalakú toldat nélküli is. Ennél a ki- 70

Next

/
Thumbnails
Contents