130331. lajstromszámú szabadalom • Robbanó erővel működtetett cölöpverő szerszám

Megjeleni 1942. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LÉTRÁS 130331. szám. VIII/j.' osztály. -- M—11733. alapszám. Robbanó erővel működte telt cölöpverő szerszám. Menck & Hambrock G. m. b. H. cég, Hamburg-Altona (Németország). A bejelentés napja: 1936. évi február hó 26.* Robbanó erővel működő cölöpverő szer­számok, melyeknél a verőkos esésénél egy bütyök a tüzelőanyagszivattyút működteti, és melyeknél annak indítására és leállítá-5 sara való lehetőség is fennáll, már ismere­tesek; emellett azonban van beállító beren­dezés, mely csupán a leállításra és előszi­vattyúzásra való. Azt találtuk, hogy laza földnél ia beverendő cölöp la földbe nyomor 10 dik anélkül, hogy a leeső verőkos a cölöp állal hordott gyámfalat érintené. Ez a ha­tás akkor lép fel, amikor a levegő kom­pressziója a hengerben nagyobb, mint amekkorának az erőnek kell lenni, mely a 15 cölöp benyomását okozza. A beverés itt a levegő kompressziójával történik. Ily esetben természetlesen a verőkos a szivaty­tyú dugattyúját nem érinti többé, úgyhogy a soronkövetkező robbanás nem következ-2o hetik be A találmány szerint már most oly beren­dezést hozunk létre, melynél a különböző üzemi viszonyoknál a tüzelőanyag befecs­kendezésének különböző beállítását érjük 25 el. A találmány szerint ezenkívül oly el­járást is létesítünk, mely a verőkos indí­tását megkönnyíti és olcsóvá teszi. Az el járás még arra is kiterjed, hogy a hengerbe oly robbanó: anyiagokat táplálhatunk, me-30 lyek levegővel való elkeveredés és kom­presszió nélkül robbanőképesek és ezen íairyagok szokásos módon való robbanását előidézzük. A mellékelt rajzok a találmány két pél­dakénti kiviteli alakját szemléltetik. Az 35 1. ábra az egyik kiviteli alak, hol azj egész berendezés alsó része metszetben lát­ható, a 2. ábra' további kiviteli alakot mutat, ugyancsak nézetben, a 40 3. ábra harmadik megoldást szemléltet, a, 4. ábra a tüzelőanyag bevezetésének fo ganalosítási alakja, melynél tüzelőanyag­szivattyú helyett patronkamra van alkal­mazva, amikoris csupán a henger meg- 45 felelő sarka a dugattyúval és patronkam­rával (lőportölletklamrával) van metszetr ben szemléltetve. Az 1, ábra oly kiviteli alakot mutat, melynél akkor is lehet robbanást előidézni, 50 amikor az (1) vezetékeken szokásos módon vezetett verőkos ellienfelületét nem éri el. A verőkos ellenfalától oldalt evégett a (9) helyen forgathatóan ágyazott (10) szög­emelő van elrendezd, mely egyik vízszin- 55 tes (11) karjával az oldalt elrendezett szi­vattyú (12) dugattyújára hat. A másik (13) kar körülbelül függőleges és arra ütemen­ként íaz (5) verőikos (4) ütközője hat. A (4) ütközőnek ívelt, rézsútos (6) felülete 60 van, mely a verőkos esésekor a (10) szög­emelő (13) karját kilendíti és ezzel a (11) kar révén ía szivattyú dugattyújára nyor mást fejt ki, A szögemelő elrendezésének következménye, hogy a verőkosnak a tü- 65 zelőanyag befecskendezésének végrehajtá-Ez a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. f-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalma hivatalnál annak idején Jett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents