130317. lajstromszámú szabadalom • Kályha

Megjelent 1942. évi november hó 16-án­­, MAGYAR KIRÁLYI (|||ÍA SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130317. szám. U/h. osztály. — F—9014. alapszám. Kályha. Akcióvá Spolecnost Pro Prümysl Zelczáfsky „Ferrum" cég, Frydlant n. Ostr. A bejelentés napja: 1933. évi április hó 21.* Ismeretesek olyan kályhák, különösen szobai folyton égő kályhák, amelyeknek egyes falakból illetőleg lemezekből álló kö­penyük van, mely falakját illetőleg lemc-5 zekét a gyáriakban erősítenek a kályha­állványra. A megerősítés ily módja mel­lett a köpeny 'a meleg behatása alatt nem terjeszkedne Le ft szabadon, úgyhogy az ve­temedett és ennek következtében a zománc-10 oevonat lepattogzott. Ismeretesek olyan köpenyek is, amelyek kicserélhető falak­ból vannak, melyek azonban az állvány hornyaiba be vannak tolva és amelyeket felső szegélyük mentén a fejrész hornyai 15 rögzítenek. Mivel a kályha fejrésze majd­nem' a köpenyre fekszik, a köpeny hőokoz­la tágulása itt szintén akadályozva van és erne valói tekintet nélkül a köpeny kicse­rélése is igen körülményes, mert ezeknél a 2o kályháknál a kályha egész fejrészét le kell venni, A fent felsorolt hátrányokat a találmány értelmében azáltal küszöböltük ki, hogy az egyes falak illetőleg lemezek, amelyek-25 bői a köpeny van, az állvány hornyaiba vannak tolva és azok felső végükön feszí­tőkengyellel vannak rögzítve, úgyhogy a köpeny a hő hatása alatt szabadon tágul­hat és la kengyel egyszerű meglazításár 30 val könnyen szétszedhető. A rajzon a találmány tárgyának egy pél­dák én ti kiviteli alakját a kályha egy faj­táján távlati képben, szétszedett köpeny­nyel vázlatosan mutatjuk be. A kályha köpenye egyes 12 falakból ille- 35 főleg lemezekből van, amelyek a talál­mány értelmében alsó végükön az 1 áll­vány 13 hornyaiba vannak tolva. Az egyes 12 falak közötti nyilt sarkokat szögvasala­kú 14 lécek fedik le, melyek ugyancsak 40 az 1 állvány hornyába vannak tolva. A 12 falak és a 14 lécek felső végeikkél szabadon a kályha fel nem tüntetett fej­részének alsó részére fekszenek és azokat azon 15 kengyellel rögzítjük. Ilymódon el- 45 érjük a köpeny rögzítését, mimellett azon­ban annak falai hő behatása alatt sza­badon tágulhatnak, úgyhogy ezáltal a meg­vetemedést illetőleg a zománcbevonat le­pattogzását meggátoljuk. 50 Ha a 15 feszítőkengyelt lazítjuk, úgy az egyes falak könnyen levehetők és így az egész köpeny szétszedhető, úgyhogy a ke­reskedőnek módjában van, hogy valamely kályhára ía köpenynek azt ia mintáját szte- 55 relje, amit ía vevő kíván, illetőleg a kályha megsérült falát a vevő maga kicserélheti. A szerelés megkönnyítése végett a kály­hákat ía gyárból köpenyek nélkül is szál­líthatjuk, mivel a zománcbevonat megsérú- 60 lésének veszélyét csökkentjük. * \Í7. a nap az 5930/1939. M. E. sz. rendelet 2. §-a értelmében a volt cseh-szlovák szabadalm? hivatalnál annak idején tett bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents