130308. lajstromszámú szabadalom • Szállítható híd

Megjeleni 1942. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130308. szám VIII/j. osztály. — T. 6405. alapszám. Szállítható híd. Thoféhrn Georg építész, Berlin. A bejelenlés napja: 1939. évi augusztus hó 31. A találmány szállítható híd, mely cse­kély ísúlya és helyszükséglete folytán köny­nyen rakható járművekre ós sokféle alak­ban, gyorsan felállítható, illetőleg szétsze-5 relhető anélkül, hogy erre a célra nehéz segédeszközöket vagy berendezéseket kelle­ne alkalmazni. A híd hossztartók alakjában kialakított, térbeli rácsostartókból van összeépítve. A 10 hidat lalkotói e rácsos hossztartók alkalma;» keresztmetszetű idomrudakból, ú. n. öv­rudakból, célszerűen pl. három övrúdhól ós végeikkel ez övrudakhoz kötött rács­rudakból vannak össZeerólsítve és e ré-15 szék úgy vannak elrendezve, hogy a kész hossztartói háromszögű hasáb alakot mutat. Célszerűen és könnyen kezelhető, egyenlő oldalú háromszög keresztmetszetű hossz­tartót kapunk ha pl. az övrudak keresztmet-20 szetének vályúszierű alakot adunk és ha a vályú két oldalát alkotó, két szárrész a vá­lyú törzsét alkotó gerincrészhez 60° alatt hajlik. Természetesen az övrudak kereszt­metszetét ettől eltérően is választhatjuk'. 25 A rácsrudak alkalmas módon, pl. csavarok révén, az övrudak száraihoz vannak erő­sítve, úgyhogy a rácsrudak az övrudakhbz ferdén vagy merőlegesen állnak. E há­romszögű hasábalakú rácstartók alkalmas 30 hosszakban vannak kialakítva és az épí­tendő híd szélességének, illetve terheléséi­nek' megfelelően, két vagy több ily tartó, egyik élükkel vagy egyik oldalukkal fel­felé fordítottan, egymás mellé vannak he-35 lyezve és alkalmas módon, övrúdjaik men­tén, egymáshoz vannak erősítve. Az így összeépített tartók merev rácsos tartólapo­kat alkotnak, melyek alkalmas hosszban kialakítva a hídlapokat alkotják. E rácsos szerkezetű lapok felső részére alkálmajs 40 piallózlat és erre a hídpálya van helyezve. A hossztartókból így kialakított rácstar­tós lapok alá további hossztartsőkat erősít­hetünk, illetőleg a felső lap alatt további hossztartókat erősíthetünk, illetőleg a felső 45 lap alatt további lapot helyezhetünk el. A hossztartókat hosszirányban egymáshoz erősítve, tetszőleges hosszúságú hidat épít­hetünk. Az így kialakított hídszerkezet alatta elrendezett, húzott rudakból és eze- 50 kiét feszítő illetve kitámasztó rudakbólösz­szetett merevítőszerkezettel is ellátható. A hossztartók, függélyes helyzetben fel­állítva, a hidat tartó pillérként is felhasz­nálhatók. A háromszögű hasábalakú tartök 55 oldallemezlekkel is befedhetők és belül ke­resztirányú rekieszfalakkal láthatók el, vagy a tartók belsejében pl. vizet át nem bo­csátó anyagú légzsákok rendezhetők el, úgyhogy az így kialakított tartók pl. úszó- 60 hidak építésére is használhatók. Az egyes hossztartóklat nemcsak közvet­lenül, hanem külön kapcsolórudak köz­beiktatásával is egymásmellé erősíthetjük. E mód különösen kis terhelésű, széles hi- 65 dak építésénél előnyös-Több egymásalatü sorban kialakított, ráöstartós lapnál, a tartóhasábok érintke­zési- illetőleg összeerősítési helyein, cél­szerű egy darabból való, olyan övruda- 70

Next

/
Thumbnails
Contents