130231. lajstromszámú szabadalom • Rotációs sokszorosító egészoldalas, soronkénti vagy szakaszonkénti nyomtatáshoz matricákról

Megjelent 1942. évi oktéher hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABÁSAIM! BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130231. szám. IX/«, osztály. — R. 8266. alapszám. Rotációs sstezarosító égészoldalas, soronkénti viagy sz&kasKonkénti nyomtatáshoz matricákról. Ritzerfeld Wilhelm ügyvezető igazgató, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 6. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi szeptember hó 13. A.találmány rotációs sokszorosító egész­oldalas, soronkénti viagy szakaszonkénti nyomtatáshoz lapokra, kártyákra vagy máseffélékre olyan matricákról, amelyek1 -' 5 nek sorai az eredetit tartó és szükség ese­tén tengelyirányban 'állítható (eszköz, pl. nyomódob, forgási irányban fekszenek. Már ismeretesek olyan sokszorosítógé­pek, .amelyeknél sorszélességű nedvesítő-10 művek és sorszélességű rányomó, görgők:, ill. hengerek a nyomódó b tengelyével pár­huzamosan, egymástól függetlenül állítha­tók. Ez az állítás azonban körülményes hajtást kíván, minthogy a nedvesít.őművek! 15 és a rányomó görgők számára • külön-külön hajtó elemeket kell alkalmazni... ismeretes továbbá siorszélességű nedve­sítőinűnek és sorszélességű rányomó hen­gernek közös elhelyezése: ágyazóművön, va-20 lamint azok tengelyirányú állíthatósága. Ennek a berendezésnek' azonban az a hát­ránya, hogy a tengelyirányú állításhoz a berendezés aránylag tetemes súlya folytán nagy erőre van szükség, ami viszont nagy 25 húzósiilyt yagy rendkívül erős rugót kí­ván. Ismeretes még egy-egy .sorszéjességű nedi vesítöműbői és sorszélességű rányomó gör­gőkből álló, tengelyirányban nem állítható 30 nyomtatóművek elrendezése a nyomódobj tengelyével párhuzamosan, aholis a nyom­tatóművek íszámia a matrica teljes sor­számának felel meg. Ez a rendkívül bo­nyolult szerkezet a rpyamó görgő és a 35 nedvesítőmű számára ugyancsak külön­külön menesztő elemeket tett szükségessé, hogy azokat munkahelyzetbe lehessen hoz­ni, ill. ebből kiiktatni. A találmány szerint ezeklet a hátrányokat úgy küszöbölhetjük ki, hogy soronként 40 viagy szakaszonként csak egy vagy több nedvesítő- vagy 'festékiezőműlvet állítunk, ill. iktatunk be, míg a rányomó henger szükség (esetén a nyomódob egész széles­ségérc terjedhet ki. 45 A mellékelt rajzok a találmány szerinti sokszorosító néhány kiviteli alakját példa­képen, vázlatosan tüntetik fel. Az 1. ábrán szemléltetett rotációs sok­szorosítónál a —b— rányomó henger az 50 —a— nyomódob egész szélességére terjed ki. A —b— rányomó hengert a nyomó­dob —c— tengely ével párhuzamos —d'--i tengelyen forgathatóan ágyazzuk; a rá­nyomó hengernek ebben az irányban ál- 55 lítható, sorszélességű —e— nedvesítőműve van. A nyomódob tengelyével párhuzamor san állítható —g— fedőelemek arra va­lók, hogy az —f— eredeti meg nem ned|­yesített sorainak rányomtatását erős nyo- 60 más esetén-megakadályozzák. A —g— fedő­ielemek, pl. egy vagy több fedőlapból vagy egy kivágásos fedő mintalapból (sablon­ból) állhatnak. A 2. ábra szerinti megoldás az előbbi- 65 tői íabban különbözik, hogy egymáshoz képest, a nyomódob —c— tengelyével pár­huzamosan állítható két — e, h— nedve­sítőműve van.

Next

/
Thumbnails
Contents