130224. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés fázisváltásos váltóáramú távíráshoz való átvitelekhez

Megjelent 1942, évi október hó 15-én. MAGTAR KIRÁLYI #ölfí SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 13Ö224. szám. VIl/j. osztály. — L. 8433. alapszám. Kapcsolási elrendezés fázisvállásos váltóáramú távíráshoz való átvitelekhez. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 20. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi június hó 21. Távíró jeleknek vezetéken hordozófrek­venciás forgalomban -való átvitele céljá­ból már javasolták a váltóáramnak, pl. modulátorban kettős árammal való vezér-5 lését. Emelle.lt a váltóáram fázisa 180 fok­kal eltolódik, azaz fázisugrás keletkezik'. A vezetéken állandóan van váltófeszültség, amely azonban fázisát a kellős áram üte­mében változtatja. IIa a vevőoldalon azo-10 nos frekvenciájú állandó váltófeszültség­gel demodulálunk, úgy isméi megkapjuk az eredeti kettős áramot. Ily berendezés működésének tudvalevő­leg az az előfeltétele, hogy az adó és a 15 vevő áramfejlesztője mind frekvenciára, mind a helyes fázisviszonyra nézve meg­egyezzék egymással. A frekvenciák meg­egyezését a távíró-váltóárammal magával lehet biztosítani, azonban a helyes fázis-20 viszony fenntartására ez az áram nem al­kalmas, mert távírójelek adása a frekven­cia fázisának 180 fokos eltolásával tör­ténik. Ennélfogva az adóhoz vezetett egyen­áram irányának megegyezését a vezeték 25 másik végén a vevőtől leadott egyenáram irányával a berendiezés üzem behelyezé­sekor illetőleg zavart követő újbóli bekap­csolásakor külön rendszabályokkal kell biztosítani. 30 E célból, pl. a vevőt oly ellenőrző jel­fogóval látjuk el, amely a vevőtől létesített távíró-egyenáram kimaradásakor elereszt s érintkezőivel úgy kapcsolja át a vevőt, hogy az a távíró-váltóáram újbóli érke­zésekor a fázisviszonytól függetlenül meg- 35 határozott irányú egyenáramot adjon le. Az egyenáram irányát csak az ellenőrző jelfogó újbóli gerjedése után lehet ismét befolyásolni. Ez. iaz 'eljárás azonban, nem elegendő va- 40 tamely átmenetileg zavart távírócsatorna .önműködő újbóli üzembehelyezésére, mert csak akkor jár eredménnyel, ha az adó a zavar megszűnésének pillanatában oly egyenáramot kap, amelynek iránya legyezik 45 a vevőben a legerjedt ellenőrzőjeifogótól kik ényszerí tett iránnyal. A gyakorlati üzemben azonban számot kell vetni avval a lehetőséggé], hogy az adó résztvevő nem veszi észre az átmeneti zavart s ennélfogva 50 tovább adja jeleit, úgyhogy az adóhoz ve­zető áramkörben mindkét lehetséges áram­irány fennállásának egyenlő esélye van.. A találmány szerint a fázisváltásos váltó­áramú távírásnak a berendezés bekapcso- 55 iását és esetleges átmeneti zavarokat kö­vető üzembiztos működését úgy biztosít­juk, hogy a vevőket oly 'ellenőrző kapcso­lóiszervekkel látjuk el, amelyek- zavar fel­lépése esetén hatékonnyá válnak s ezáltal 60 az ellenirány ellenőrző kapcsolószerveit is hatékonnyá teszik. Az ellenőrző kapcsoló­szervek zavar felléptekor vagy a berende­zés kikapcsolása esetén kivonják az ellen­tétes forgalmi irányok összetartozó két táv- 65 irócsatornáját a bekapcsolt résztvevők be­folyása alól s egyúttal oly egyenfeszült­séget kapcsolnak az adóba, amelynek irá-

Next

/
Thumbnails
Contents