130201. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárváz

Megjelent 1942. évi október hló 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130201. szám. XX/c. osztály. — Sch. 6127. alapszám. Kepékpárváz. Schäffer Miklós műszerész mester, Miskolc. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 20. Az általánosan használatos kerékpárvá­zak egymással karmantyúk révén tarlósán összcerősílell acélcsövekből állnak, l-'.zek­től eltérően, a találmány célja olyan ke-5 rékpárváz megvalósítása, amelynek jelen­tős része 1'émosövek helyett fából készít­hető, amit különösen háborús viszonyok közt a fémcsövek beszerzésének nehézsé­ge indokol. A találmány keretén belül ke­lő rékpáron akár emberi, akár gépi erővel hajtott kétkerekű személy- vagy teherszál­lító járműveket értünk és ide tartoznak a gyermek-kerékpárok is. A találmány szerinti kerékpárváz egyrészt 15 hátrafelé lejtő, gyakorlatilag egyenes tar­fatörzsből áll, melynek mellső vége akor­mányrudat, hátsó villás vége pedig a hátsó járókerék tengelyét forgathatóan ágyazza, másrészt pedig a tartótörzshöz ennek kö-20 zepetáján erősített, rúd- vagy csőalakú nye­regtámaszból, melynek felső vége a nyer­gét, alsó vége pedig a hajtó lánckereket és énnek1 tartozékait hordja. A tartótörzset fából, mint gyakorlatilag tömör darabot, 25 vagypedig valamely könnyűfémből, mint üreges darabot alakítjuk ki. Minthogy a tartótörzset, mely az ismert kerékpárvázak több csőelemét egymaga helyettesíti, szilárdsági okokból amúgyis 30 aránylag nagy keresztmetszetűre kell mé­retezni, annak' belsejében befogadóteret, ill. rekeszt létesíthetünk a kézi szivattyú és egyéb tartozékok, valamint szerszámok és más kisebb tárgyak részére, úgyhogy a 35 szokásos, költséges szerszámtáskára nincs szükség. A hátsó kerekét, rúgózóvá tehet­jük, olymódon, hogy a tartótörzs hátsó. villás végét mint külön, darabol elforgat­hatóan és rúgó közbeiktatásával erősítjük a tarlólőrziS egyéb részéhez. 40 A mellékelt rajz a találmány szerinti kerékpárváz két kiviteli alakját, melyeknél a tartótörzs fából (előnyösen kőrisfából) van, vázlatosan, példaképen tünteti fel. Az 1. ábra az egyik megoldásnál a ke- 45 rékpárváz oldalnézete. A 2. ábra annak felülnézete. A 3. ábra a másik megoldásnál a ke­rékpárváz hátsó részének oldalnézete. Az 1. és a 2. ábrát tekintve, 1 a tartór 50 törzs, 2 az utóbbinak mellső végében — egyébként ismert módon — elforgathatóan ágyazott kormányrúd, 3 az elülső járóke­rék, 4 a hátsó járókerék, 5 a fémcsőből való nyeregtámasz, mely szilárdan van a 55 tartótörzshöz erősítve, 6 a rugózott nye­reg, 7 pedig a hajtókerék a pedálokkal. A tartótörzs hátsó vége felülnézetben villá­san kettéágazik. A villaágakra egy-egy 8 féjmlemez van erősítvej melyek a hátsó 60 kerék tengelyét a szokott módon ágyazzák. A tartótörzsnek a kormányrúd és a nye­regtámasz közti, nagyobb magassági mé­retű részében 9 ajtóval elzárható rekesz van különböző használati tárgyak elhelye- 65 zósére. A tartótörzs a példaképen válasz­tott kivitelnél két szimmetrikus hosszda­rabbál készült, melyeket a kerékpár közép­síkjában fekvő felületükkel egymáshoz ra-

Next

/
Thumbnails
Contents