130180. lajstromszámú szabadalom • Befecskendező fúvókák szeleptűjének vezetése

• Megjelent 1942. évi október hó l-m. MAGYAR KIRÁLYI ^SS» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130180 szám V/d/2. osztály. — D. 5459. alapszám. Befecskendező fúvókák szekpüíjének vezetése. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 30. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi október hó 26. Belső elégésű erőgépekbe tüzelőanyagot befecskendező oly fúvókákat is szoktak al­kalmazni, melyeknek a hengerre vonat­koztatva kifelé nyíló fúvókatűjük van, 5 mely fúvókatűt a szelepet záró nyomórúgó terheli. Hogy a fúvókatűt oldalsó erők be­• hatásától mentesítsék, amilyen erők, pél­dául a tűt terhelő nyomórúgó hatása kö­vetkeztében keletkezhetnek, a fúvókatű és 10 a nyomórúgó között a tű hossztengelyével közös tengelyű pálcát szoktak alkalmazni, amely a tűt szigorúan tengelyirányban ter­heli. Az ilyen megoldásnál a fúvókatű, a nyomóerőt átvivő pálcika és a nyomérúgó 15 egymás mögött vannak lelnendezve és hosszirányban mért kiterjedésük a három elem egyenkénti hosszirányú kiterjedésé­nek összege. Ennek következtéiben a fúvó­ka szerkezeti hossza igen nagy. Ehhez já-20 rul az a hátrány, hogy a rúgóerők oldal­irányú összetevői annál kisebb mértékben jutnak érvényre, minél hosszabb a nyomó­erőt átvivő pálcika. A fenti hátrányokat a találmány értel-25 mében azzal küszöböljük ki, hlogy a nyo­mórúgóít a fúvókatű körül rendeztük el és ia rugóval kifejtett nyomóerőt közbenső tag alkalmazásával visszük át a nyomó­pálcika szabad végére. Ilyen módon a sze-30 lep szerkezeti hossza a fent leírt ismert megoldással szemben a rúgó hosszával rö­videbb. A találmány szerinti szerkezet egyik elő­nyös kiviteli alakjánál a nyomópálcíka , 35 fölé edényalakú hüvelyt borítottunk. A rúgóhüvelyt alkotó edény belső feneke a másik végével a fúvókatűne fekvő nyomó­pálcika ellentámaiszát alkotja. A nyomó­pálcikára borított rúgóhüvelyre toljuk a nyomórúgót, melynek hossza lényegében 40 megegyezik a rúgóhüvely hosszával. A rúgó egyik vége a fúvókán e célból ki-> alakított ellenfelületre, másik vége a nyo­mópálcikát borító rúgóhüvelyre támaszko­dik. Előnyös, ha e támasz létesítése vé- 45 gétt a rúgóhüvelyt karimával látjuk el, mely karima belső oldala rúgótányért al­kot." A rúgóhüvely könnyű kivitelben ké­szíthető, úgy hogy tömege a gyorsítandó 50 tömegeket számba vébe tő mértékben nem növeli. A fent leírt rúgóhüvellyei a fúvókatű lökete is korlátozható, mert a rúgóhüvely külső felülete és a fúvókának ezzel szem- 55 ben fekvő felülete közötti távolság hatá­rozza meg a tű löketét. A talámány szerinti megoldás egyik pél­dakértti kiviteli alakját a rajzban tüntet­tük fel. 60 1 a fúvókatű és 2 a fúvókatű hossz­tengelyével koaxiális nyomópálcika. A 2 nyomópálcikára borítottuk a 3 rúgóhü­velyt. A rúgóhüvely 4 fenekének belső ol­dala a nyomópálcika felső szabad végére 65 támaszkodik. A 3 rúgóhüvely alsó részén 5 karimát alakítottunk ki, amely a rugó­hüvelyre tóit 6 nyomóirúgó alsó. végén lévő rúgótányért alkot A nyomorogó felső vége a szokásos módon a fúvókában ki- 70

Next

/
Thumbnails
Contents