130129. lajstromszámú szabadalom • Önműködő járműkapcsoló

Meg jelcint 1942. évi szep&embfcr hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 130129. szám V/e/1. osztály. — R. 8317. alapszám. 11 önműködő járműkapcsoló. Ringfeder" G. ni. b. H., Krefeld-Uerdingen. A bejelentés napja: 1941. évi novenlber hó 22. A találmány olyan járműkapcsolóra vo­natkozik, amely különösen vontatott jár­művek, például géperejű járművek pótko­csiját a vontató járműhöz köti. Ilyen kíap-5 csolók többféle kivi'élben ismeretesek. Va­lamennyi ismert kaposo^óiszerkezet közös jellemzője, hogy a kapcsolószerkezeíet a kapcsolótag testével összekötött védő tok veszi körül, mime^lett a kapcsoló résziei-10 nek beszerelése után a tokfedél lezárható. Ezeknek a szerkezeteknek hátránya, hogy a védőtok magasságát úgy kelt méretezni, hogy a kapcsoló csapja a tokban függőle­ges irányban eltolható legyen. Az ilyen kiap-15 csoloknál a tok magassága állandó méret és független attól^ hogy a kapcsoló bekap­csolt vagy kikapcsolt állapotban van-e. A kapcsolóknak ez a tulajdonsága különösen terepjáró járműveknél kényelmetlen, mert 20 ezeknél ia kapcsolóinak függőleges irány­ban is ki kell térnie. Mivel e kitérés köz­ben a kapcsolót tartalniazó tok felső éle tekintélyes mértékű kilengéseket végez, a járműfelépítmények szerkesztésekor enefi­- 25 gyelemmel kell lenni. Ismeretesek olyan javaslatok is, .amelyeknél a kapcsoló ál­ütőszerkezete a csap alatt van elrendezve, aminek viszont az a hátránya, hogy a kap­csoló ilyen elhelyezésekor üzemzavar tá-30 madhat, ha a kapcsolószerkezet meghibá­sodik vagy például a kapcsoló rugója el­ernyed, mely esetben a kapcso^ócsap lefelé kieshet. A találmány célja az ilyen kápcsolószer-35 kezeteknél alkalmazott védőtok leegyszerű­sítése. Evégből a találmány értelmében a kapcsolói csapját a védőtokkal működtet­jük, melyet vízszintes csap körül lenget­hetően, rugóval terhelten rendezünk el, mi­mellett a védőtoknak fogantyúja van. A 40 kapcsoló zárt állapotában a kapcsoló csap­jának vezetékét, amelyben a kapcsoljó csap­ját kapcsolt helyzetében rögzítő tagot át­bocsátó nyílások vannak, a tok lefedi és körülveszi. A kapcsoló ily kialakításánál 45 a kapcsolócsap működtetése végett nem kell külön emelőszer keze Let alkalmazni. A tokon a kapcsoló csapot biztosító elemet rendezünk el, melynek rúgócsapja a kap­csolói testének toldatában kialakított nyí- 50 lásba illeszkedik. A találmány szerinti kapcsolőszerkezet egyik példakénli kivibety alakját a rajzban két egymásra merőleges irányú metszetben tüntettük fel. 55 Az 1. ábra a kapcsolót zárt állapotá­ban függőleges metszetben, a 2. ábra a kapcsolót részben vízszintes metszetben, részben felülnézettem mutatja. A kapcsoló 1 testeten felfelé meghosz- 60 szabbított 2 csapvezelők van, amelyben a kapcsoló 3 csapja, önmagában ismert mó­don fel ós lefelé eltolható. Ha a kapcsolót készenléti állapotba kívánjuk helyezni, ak­kor a 4 tokot az 5 fogantyúval mindaddig 65 felemeljük, míg az a felső helyzetben ön­magában ismert módon rögzítődik. Az emeléshez használt emelőt a 4 tok alkotja, melynek szerkezeli magassága, mint ez az 1. ábrában láthaló, tehát felső élének a 70

Next

/
Thumbnails
Contents