130128. lajstromszámú szabadalom • Villamos ellenállás

Megjdesi! 1942. évi szeptember hó lS-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130128. szám. Vll/g. osztály. — R. 8262, alapszám. Villamos ellenállás. Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft cég, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi szeptember hó 4. A találmány villamos ellenálás zegzugos tekercseléssel, melynek — az ellenállási anyag nagy l<ereszlmetszetét egyidejűleg megtartva — igen kis úton nagyon sok 5 részosztása lehet. Ellenállásokat már állítottak úgy elő, hogy huzalt zegzugos alakban görbítettek vagy haj lógattak. Ezek az ellenállások azonban finom részosztás céljaira gyakor­ló lalüag .alkalmatlanok, mert a finom rész­osztáshoz kis ellenállási értékű huzalra van szükség, amivel azonban igen nagy ellehálláshossz jár együtt, meghatározott feszültségre számítva. Ha azonban a gya-15 korlatban használható hosszat választanak, akkor az így kiadódó nagyobb tekercselési átmérő finom részosztást már nem enged meg. Hátrányosnak mutatkozott az is, hogy az ellenállási értéket nem lehetett az el-20 lenállás utánmunkálásával szabályozni. A találmány ezeket a hátrányokat a leg­egyszerűbb módon szünteti meg és egyben olyan ellenállást létesít, amely a haszná­latban nem kényes. A találmány szerint az 25 ellenállás olyan szalagsáv, amelyet • szilárd . alkatelemekként szereplő közbenső szige­telőrétegek körül harántírányhan folya­matosan hajtogatunk és azután !az egészet rúd- vagy oszlopalakú egységgé préselünk 30 össze. Ilyen ellenállás-egységeket előnyö­sen ívalakú ellenállások előállítására is használhatunk, éspedig megfelelő gyűrűda­rabok egyszerű kivágásával. Az áramszedő felülelet ekkor célszerűn, a hajtogatáshoz harántirányban, kolíekforszerűen csiszol- 35 hatjuk. Különös előnyt jelent még az, hogy az ellenállási anyag keresztmetszete, az el­lenállási érték finom vagy durva részosztá­sához, megadott hossznál, teljesen a ke­zünkben van. 40 Ajánlatos magát a plisszészerűen hajto­gatott el'enállás-blokko:, különösen ha kis­méretű vagy tetszőleges alakú ellenállások­ról van szó, préselt műanyagból álló szi^­getelőtokkal körülvenni. Emellett a szige- 45 lelőlokot fémből, szálas anyagokból vagy _ más anyagokból álló teletekkel célszerűen még külön is merevíthetjük. A szigetelő­anyag körülsaj tolása előtt az ellenállás­blokkhoz áramkivezetőket vagy az áram- 50 kivezetők részéne fémcsapokat csatlakoztat­hatunk- Az ilyen kialakításnak az az elő­nye, hogy egy nagyobb rúdalakú ellenállás­blokkból egyszerű kivágás vagy levágás út­ján tetszőleges ellenállás-testeket kapha- 55 tunk, melyek ívalakúak is lehetnék. A vá­gás iránya ekkor az. ellenállás-anyag haj-, togatási irányára harántirányú. Az ellen­állíáis-feistnek a vágással szabaddá tett felü­letei egyúttal az áramszedő keféknek érint* 60 kező felületei. Az ellenállási érték után­münkálással, különösen e felületek csiszo­lásával, a legpontosabban beszabályozható. Az egyenként előállított ellenállásoknál az áramszedés a hajtás hajtásában, is megtör- 65 fenhetnék, mindenesetre azzal a hátrány­nyal, hogy csak kisebb számú fokozatot kaphatnánk. Minden kívánt ellenállás-

Next

/
Thumbnails
Contents