130120. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vasból való símán kiesztergált, előzetesen horganyfürdőbe való merítéssel horganyozandó alaptest és bronzból vagy vörösöntvényből álló futópersely közötti fémes kötés létesítésére

Megjelent 1942. évi szeptember hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130120. szám. V/e/l., (XVI/d.) osztály. — M. 12808, alapiszám. Eljárás vasból való, sínián kiesztergált, előzetesen horganyfürdőtoe való merítéssel horganyozandó alapi?sl és bronzból Vagy vörösöntvényből álló futópersely közötti fémes köles létesítésére. Mascher Heinrich vállalkozó, Göttingen. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 29. A találmány célja csapágy testeknek sí­mán kiesztergályozott öntöttvasból, acél­öntvényből vagy acélból való csapágycsé­széből és vörösöntvényből, bronzból vagy 5 hasonlóból való csapágyperselyből való előállításánál öntés által a csapágy-csésze ós a futópersely között szilárd, tartós kö­les létesítése. "Vörösöntvény-csapágy-csé­széknek fehérfémmel való kiöntésére vagy 10 horgany- vagy ólomrétegnek, vagy hor­gany- vagy ólom ötvözetnek más fémből való alaptestre valói felvitelére az eddig használatos eljárásoknál, ha erősen igény­be veendő csapágy-csészékről van szó, a 15 kiöntést beforrasztják. A kötési felületet ebből a célból tisztítják, pácolják és az­után ón- vagy ónötvözetekből való bevo­nattal látják el, mivel e művelet nélkül forrasztást nem lehet elérni. Ezt követőleg 20 a fémet beöntik, mimellett a csapágyi­csésze bevonata a forras'ztószer szerepét tölti be. Ilymódon egyesült fémet kapnak. A találmány tárgya eljárás, mely lehe­tővé teszi réztartalmü futópérselynek sí-25 mán kieszlergályozolt, előzetesen horga­nyozandó, vasból, acélöntvényből vagy acélból valói csapágy-csészével öntés által olymódon való összekötését, hogy az egyik és a másik között mindkettővel szemben 30 élesen elhatárolt, meglepően nagy tartós­sága, kemény forraszréteg keletkezzék. Önmagában véve ismeretes horganyré­tegnek más fémből való csapágy-csészére, pl. acélcsészére való felvitelére a horgany-, 35 réteget mint forraszt a csészének erősen felhevített horganyfürdőbe való merítéséí­vel létesíteni. A horganyfürdőbe való e bemerítés célja az acélcsészének a feltétle­nül szükséges 800 C° hőmérsékletre való felmelegítése, hogy a zsugorodásának mér- 40 lékét lehűléskor a vörösöntvénjr zsugoro­dási mértékéhez közel lehessen hozni. Ezen ismert eljárással szemben a talál­mány abban áll, hogy a horganyozandó csapágy testet a merülő fürdőben annyira 45 hevítjük, hogy a rátapadó horganyréteg abban a pillanatban még tésztaszerű (kb. 450 C° hőmérsékletnek felel meg), amely­ben a bronzot vagy a v őrös öntvény ~ ömlesztéket a formába öntjük. E 450— 50 550 C° hőmérsékleti határokon belül, ami­kor a horganyfürdő még .viszonylag sűrűn folyós, az acélcsészén oly horganyréteg keletkezik, amely egyrészt eléggé vastag ahhoz, hogy később a vörösöntvénnyel 55 szilárd kötéshez elegendő mennyiségű keményforraszt alkosson, és másrészt a horganyfürdőből való kiemelés után még nem olyan erősen oxidálódott, hogy a horganyfelületen a kötést zavaró oxidréteg 60' keletkezhessen. A gyakarlatban az új eljárást a követr kezőképen valósítjuk meg: Az acéltestet azokon a helyeken, amelye­ken a bronzot vagy a vörösöntvényt fel 65 akarjuk vinni, megmunkáljuk. Kerek les­teket a kívánt átmérőre esztergálunk. Nem szükséges a kötési felületeket különlege­sen egyengetni. A megmunkálandó felüle­teket, amelyekre a bronzot vagy a vörös- 70

Next

/
Thumbnails
Contents