130105. lajstromszámú szabadalom • Betéttest közúti vasúti sínek futófelülete alatti sínkamrákhoz és hozzávaló vízzáró tömítés

3Ri*ä Megjelent 1942. «vi szepíemfer hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 130105. szám V,a/1. osztály. — C. 5473. alapszám. Beiéücsi kö/úii vasúti sínok íulótelülete alalia súikararáldioz és hozzávaló vízzáró tömítés. Csiszár Zoltán oki. mérnök. Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi február hó 19. A jelenleg forgalomban levő, közüli vas­úli sínek kél oldalán egyenlő alakú, üreges botéi testeket ;belélléglákal) alkalmaznak, melyekéi Jbi lumen-habarccsal ragasztanak 5 a közüli vasíili sín gerincéhez és talpához. Ennek az ismeri megoldásnak az a hál­ráuya, hogy a közúti sín fejrészének fuló­felüliele alalti Iveiéilesl szilárdsági igénybe­vétele kedvezőtlen, amennyiben az úlbur­ío kolal és a síni'ej közötti, szélesebb hézagot fedő, vízzáró tömítésre haló, az úttesten haladó, sínhez nem kötött, közúti jármü­vek előidézte, dinamikus igénybevételek a bclét'lesl törését idézik elő. Különösen nagy 15 a törési veszély azoknál a be lettes leknél, amelyeknek a nyom tartó rudat rögzítő csa­varok szomszétságában levő, a. közúti sín „gerincével"szomszédos fala át Vau törve. A 'közúti sín futófelülete alatti sínkamrában 2&<?JIielyczetj heléltesl az előzőkben emlílell, ^^kedvezőtlen terhelés köveikeztéhen, rend­szerint, nk üreg feletti részén (boltozati részén) lörik, mivel olt a leggyengébb a keresztmetszet és legkedvezőtlenebb az 25 igénybevétel. A törési veszély csökkentésére a közúti sín fejrészének futófelülete' alalti sínkam­rában elhelyezelt beléllesl üregéi beton­^ *!xuü töltik ki. Ez az óvatossági rendszabály JŐ Szánlótievj) többlet-költségei és löbbleí­., v*nnilkát jálftnl", azonban még a bclonmag­•< ^M sem lehel minden egyes cselben a lö-ÍJ.^#Í veszélyt kiküszöbölni, mivel az előzők­• '^tijen említett nyom la ló rudak rögzítő csa­• 33 varainak szomszédságában állörl belcMles­tek' a- betonmag alkalmazása ellenére is törnek. A találmány szerinti belétlest, mely ki­zárólag a közúti sín fejrészének futófelü­lete alatli sínkamrában kerül alkalmazás- 40 ha, az előzőkben felsorolt hátrányokat ki­küszöböli é< a lörési veszélyt kizárja anél­kül, hogy a beléllesl üregéi betonnal kel­lene kilölleni. További előnye a vízzáró tömítés tökéletesítése, a vízzáró lömílés 45 munkájának leegyszerűsítése és a közúli­sín-1'ulófelülel szomszédságában a vízzáró löirílés alaprétegének kiküszöbölése úgy, hogy végeredményben a munka leegysze­rűsítése és az anyagmeglnkarílás követ- 50 kéziében és azáltal, hogy utólagos javítá­sokra, eltöri Letöltésiek cserélésére nin­csen szükség, a pályaépítési és pályafenn­tartási költségek jelentősen kisebbíthet ők. A találmány beléllesl közúli vasúti sí- 55 nek futófelülete alatli sínkamrákhoz, me­lyet az jellemez, hogy a beléllesl a sínkam­rának a sínlalp, a isíngerinc és a sín fej alsó lapja közötti terét kitölti és felső nyúl­ványa van, mely a sínfej és az útburkolat 60 közötti hézagba hatol. A mellékelt rajz a közüli vasúti sínt, a hozzátartozó belélleslekkel, az útburkolat­tal és a vízzáró tömítéssel keresztmetszet- ' ben mutatja. 65 A közúli vasúti sín (vályús sín) —1—gyei, a vályú alalti sínkamrál kitöltő, ismeri beléllesl —2—vei, az útburkolatot alkoló kockakövek —3, 1- gyei vannak jelölve. A vízzáró lömílés a válvú melletti, azaz a 70

Next

/
Thumbnails
Contents