130085. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kötőanyag előállítására és felhasználására, önmagukban nem kötőképes, poralakú tüzelőanyagok brikettezéséhez

M#gjele:síí 1942. évi szeptember hó. 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 130085. szám. Il/a. (IV/h/l.) osztály. — K. 15434. alapszajn. Eljárás kötőanyag előállítására és felhasználására, önmagukban nem kötőképes, poralakú tüzelőanyagok briketti'zéséhi'z. Krausz Elemér gyáros, Losonc. A bejelentés napja: 1941. évi iná/eins bó 17. A találmány eljárás kötőanyag elő­állítására, önmagukban nem kötőképes, szemcsés vagy poralakú tüzelőanyagok brikettezéshez és lényegileg abban áll, 5 hogy gyakorlatilag eceLsavmentes fa­kátrányt melegen, oltott mésszel keve­rünk mindaddig, amíg annak savanyú jellege megszűnik. Az így kapott kocso­nyás, lapadó anyagot a szemcsés vagy 10 poralakú tüzelőanyaggal összekeverjük, a keveréket brikettekké sajtoljuk és ezeket megszárítjuk. A találmány szerinti eljárással elő­állíLott kötőanyag előnyös tulajdonsa-15 gait a benne levő kálciumfenolátok ad­ják, melyek a kátrány semleges olajai­val és a benne levő finom elosztású szénnel szárításkor megszilárduló, erő­sen tapadó anyagot adnak. A sajtolandó anyag képlékenységét és a brikett szárítás utáni szilárdságát a használt kötőanyag mennyiségével sza­bályozhatjuk. Példa: ' Kb. 1,12 fajsúlyú, kb. 100 C°-ra fel­hevített, gyakorlatilag eoetsavmentes fa­kátrányhoz folytonos és alapos keve­rés közben annyi híg oltott meszet adunk, amennyi a kátrány savanyú 30 jellegének megszüntetéséhez elegendő. 85—90 súlyrész kokszport 10—15 súly­rész kötőanyaggal keverünk össze, me­lyet a fentismertetett módon állítottunk elő. E keveréket brikettekké sajtoljuk 35 és a briketteket 100?-os vagy ennél ma-20 25 gasabb hőmérsékleten, célszerűen oxi­géntől mentes, illetve oxigénben szegény közegben, pl. füstgázokban megszárít­juk. Faszénpor brikeltezéséhez célszerűen 40 20o/o-ot használunk a lalálmány szerinti kötőanyagból. Az így készült briketteket nem kell kokszosítani, mert már 100—200 C° kö­zötti szárílással kellő szilárdságot érünk 45 el, míg a melasz-, dextrin- slb. tartalmú kötőanyagok használatánál a magasabb hőfokon való kokszosítás a kívánt szi­lárdság elérése érdekében elengedhetet­len. 50 További előnye a lalálmány szerinti eljárásnak, hogy a brikellprések fűté­sére nincsen szükség. Szabadalmi igénypontok. 1. Eljárás kötőanyag előállítására, ön-55 magukban nem kötőképes, szemcsés vagy poralakú tüzelőanyagok briket­tezéséhez, melyre jellemző, hogy gya­korlatilag ecetsavmentes fakátrányt melegen, oltott mésszel keverünk 60 mindaddig, míg annak savanyú jel­lege megszűnik. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási módja, melyre jellemző, hogy a kb. 100 C°-ra felmelegített 65 kátrányhoz vízzel hígított oltott me­szet keverünk. 3. Eljárás az 1, vagy 2. igénypont sze­rinli eljárással előállított kötőanyag

Next

/
Thumbnails
Contents