130066. lajstromszámú szabadalom • Lábbeli talp és sarok

Mi»5»jí>lí"iit 1942. évi szeptember hó 1-é.ii. MAGYAR KIRÁLYI (^SBife SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130066. szám. í/b. osztály. — A. 4523. alapszám. Lábbeli lalp és sarok. Altstädter Árpád cipészmester, Cinkota. A bejelenlés napja: 1941. évi augusztus hó 13. Erős igénybevételű lábbeli talpnak, illet­ve saroknak az állatbőr csak kis hányada, — a vastag hátrésze — alkalmas. Különö­sen nehéz munkára alkalmas lábbeliekhez, 5 mint munkacipő, csizma, bakancs, vastag, szívós, szilárd talpbőrre van szükség1 . A vé­konyabb talpbőrt könnyű cipőkhöz alkal­mazzák. Hasított bőrből több ró Leg össze­ragasztásával készí lenek talpakat, azonban 10 a ragasztóanyagok és ragasztás tökéletlen­sége miatt az ilyen lábbeliek nem igen áll­nak ellent erősebb, hosszabb tartamú igénybevételnek. A bőrrétegek összetűzése sem felel meg, mert a 1 űzőfon ál, illetve hu-15 zal elkopásával a rétegek szétválnak. A találmány szerinti lábbeli talp, illető­leg sarok vékony, vagy hasított bőrből és talpnak eddig nem, vagy alig használt bő­rökből, pl. disznóbőrből való előállítását 20 teszi lehetővé és az jellemzi, hogy a talp, illetve a sarok vastagsága szerint' egymásra helyezeit bőrrélegek a talp illetve sarok varrat, vagy szegező szegélyével párhuza­mosan, úgyszintén a talp és sarok felül e-25 lén elszórtan elrendezett lyukasztásokkal, vagy 'hasi lék okkal vannak ellátva és az eze­ken ithatoló szegecsekkel, illetve kampók­kal vannak egységesítve, melyeknek lesze­gecséit' feje, illetve lehajlított füle, vagy 30 peremié, a talpba illetve sarokba süllyesztve vannak. Lyukasztott talpakat szegecsekkel, előnyösen töltényszerűen kiképzett hüve­lyekkél, vágóit hasítékú talpakat pedig kampókkal erősítünk össze, melyeknek a 35 lalp alsó vagy felső, avagy mindkét felü­letébe sajtolt leszegiceselt ícje,.gallérja vagy pereme, illetve lehajlított füle, az egyes lyukakat vagy hasílékokat túlfedi. A bőrré­tegek között átszivárgást gátló és a talp szilárdságát fokozó vagy szabályozó fém- 40 vagy műanyag-lemez, pl. alumínium, cel­luloid stb. alkalmazható. A talpat és a sar­kot alkotó' rétegek az összeerősítő, össze­tartó elemieken kívül még egymáshoz is ragaszthatok. 45 ;„ A rajzon egynéhány kiviteli példa van vázlatosan ábrázolva. Az 1. ábra a talp nézete felszegezett sarok­kal kétféle kivitelben, a 2. ábra a talp oldalnézetét mutatja, a 50 3. ábra a talp ós sarok I—II. keresztmet­szete, részben nézete. A ' 4—9. ábrák háromféle összeerősítő hüve­lyes szegecs kerieszimetszeLeit, oldal ós fe­lülnézetett nagyítva ábrázolják. A 55 10—15. ábrák kétféle összeerősílő kampó nagyított keresztmetszeleit, oldal- és felül­nézeteit mutatják. A talpat az —1 1'— 1" 1'"— vé­kony vagy hasított bőrlapok alkotják, ter- 60 mószelszerűieg kevesebb, vagy többrétegű is lehel, ugyanaz áll a —2 2'— —2"— rétegekből alkotolt sarokra is, mely a talp­ra szokásos módon külön van felerősítve, ós ez esetben két külön rétegezett darab- 65 ból áll. A bőrrétegek közé egy vagy több —11— fémlapot is tehetünk a beszivárgó nedvesség ellen való védekezés céljából; megfelelő, vékony, pl. papírvékonyságú fémlemez nem 'befolyásolja a lalp hajié- 70

Next

/
Thumbnails
Contents