130065. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyító hatású amonovegyületek sósavas sójának előállítására

Megjelent 1342. évi szeptember hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 130065. szám. íV/h/2. osztály. — W. 717». alapszám. Eljárás gyógyító hatású amiäiovegyiil'el'olt sósavias sójának clőállííására. Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. cég, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 24. Ismeretes, hogy a gyógyászatban haszná­latos aininovegyületeket leggyakrabban só­savas sójuk alakjában alkalmazzák. A só­savas sók tiszta állapotban való előállítása 5 azonban sok esetben nehézségbe ütközik. így pl. ha aminosavak, vagy aininoalko­holok észtereinek, i 1 aminosavak amidjai­nak sósavas sóját kell előállítanunk, a só­savas sók előállítására leggyakrabban hasz-10 nált eljárás — a bázisnak vizes sósavban való oldása és az oldat hepárlása — nem vezet célra., mert e vegyületek Lepárlás közben kisebb-nagyobb mértékben fel­bomlanak. A gyógyászatban használatos 15 számos aminovegyülel. sósavas sóját úgy. sem lehet előállítani, hogy a bázis abszo­lút alkoholos oldatát száraz sósavgázzal telítjük, mert e sósavas sók nagy része ab­szolút alkoholban is olyan jól oldódik, 20 hogy még sok éter hozzáadására sem vá­lik, ki. Leggyakrabban azt a módszert szok­ták alkalmazni, hogy a bázist abszolút éter­ben oldják ós az oldaot száraz sósavgáz­zal telítik, mire az éterben nehezen oldódó 25 sósavas,só kikristályosodik. Ennek az eljá­rásnak azonban az a hátránya, hogy a só­savgáz bevezetésekor a sósavas só hirtelen csapódik ki és így sok esetben magába zár álalakulatlan bázist, mely azután további 30 sóisavhevezelósre sem tud sósavas sóvá á'.­alakulni. Az így előállított sósavas sók szá­mos esetben ragadós, tapadás termékek, melyeknek nincs éles olvadáspontjuk és elemzési adataik sem felelnek meg az e.l-35 méJetinek. Azt találtuk, hogy mindezen hátrányok kiküszöbölhetők és a gyógyászatban hasz­nálatos aminő-vegyületek sósavas sóját szép kristályos alakban, az elméletinek ponto­san megfelelő összetételben és az egyéb 40 eljárásokkal eddig el nem ért magas és éles olvadásponttal állíthatjuk elő, ha az amino vegyületekel abszol ut eeetész térben oldjuk és az oldatot hűtés közben száraz sósavgázzal telítjük, majd a keletkezett só­savas sót abszolút éter hozzáadásával levá­lasztjuk. A sösaygáz bevezetésekor eset­leg átmenetileg kristályok válnak ki, me­lyek azonban, további sósavbevezetésre is­mét feloldódnak. Abszolút éter hozzáadá­sára a sósavas só csaknem elméleti meny­nyiségben kikristályosodik és az oldatban maradt rész is visszanyerhető. Az ecet-észternek és éternek egymáshoz, valamint az aminovegyülethez való vi­szonylagos mennyisége tág határok közölt változtatható,' egyáltalán nem szorítkozik a példákban megadó!t mennyiségekre. Ha­sonlóképen az eljárás nem szorítkozik a példaként megemlített aminovegyü'.e'ek só savas sójának előállítására sem, ezeket csu-' pán például említettük annak kimutatá­sára, hogy az eljárás a legkülönbözőbb aminovegyületek sósavas sójának előállí­tására egyaránt kiválóan alkalmazható. Példák: 1. 20 g frissen desztillált didiig! ieil-o­loluidjdct 100 cm3 abszolút (í'oszforpeni­oxidról ledeszlill.ált) ecetészlerlen oldunk és az oldatot erélyes hűtés közben száraz 70

Next

/
Thumbnails
Contents