130060. lajstromszámú szabadalom • Léghozzávezetés léghűtésű farmotorral felszerelt áramvonalas járművek motorteréhez

tfehmt 1042. évi lausíüszlus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 130060. szám. XX/a/2. osztály. R. 8183. alapszám. Lég'hozzávezelés léghűtésű farmotorral felszerelt áramvonalas járművek motorteréhez. Ringhoffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Smichov. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 16. — Cseh-Morva védnökségi elsőbbsége: 1940. évi július hó 30. Léghűtésű farmotorral felszerelt áramvo­nalas járműveknél a legnehezebb feladat kellő mennyiségű levegő bevezetése a mo­tor körüli térbe, minthogy gyors menelt-5 kor éppen a jármű hátsó része körül, a kocsiszekrény falain csökkent nyomás jön létre, mely a motortér levegőjét kiszívja ugyan, de levegő beáramlását a motortérbe gátolja. A levegőt legtöbbnyine úgy vezetik 10 be, hogy azokon .a helyeken, ahoí a tulaj­donképeni kocsiszekrény a motorfedélbe át­megy, nyílásokat alkalmaznak, és a motor­fedelet esetleg kiálló, zsebszerű alakzatok­kal látják el, melyek a menetirány felé nyi-15 tottak, úgyhogy a menelszelel a motorfe­dél alá hajtják. Világos, hogy ezek a .kiálló elemiek a kocsiszekrény áramvonalas alak­ját megbontják és így a jármíí menelellen­lásátfokozzák. 20 A találmány szerint ezeknek a, viszonyok­nak megjavítására a kiálló szélfogó alakza­tok alkalmazása helyett a kocsiszekrény felső részének falát befelé eltérítjük. EÁ nick az a ^következménye, h,ogy az említett 25 felső rész körül haladó levegő beáramlásía a motortér belsejébe mindig anélkül tör­ténik, hogy a légáramvonalak a kocsiszek­rény faláról a beáramlás helyén lesziakad­nának. 30 A mellékelt rajz a találmány szerinti léghozzávezetés egyik kiviteti alakját példa­képen, vázlatosan tünteti fel. Az í /kocsiszekrény 2 felső részét a 3 lifájl­só fal előtt befelé olyképen szűkítjük, hogy a (vonalkázoilan jelölt) motortér 4 fedélé- 35 nek zárt állapotába a kocsiszekrény falai |BS a fedél között nyílások keletkeznek, me­lyeken át a levegő az 5 áramvonalak irá­nyában lép be. Ezt a légvczelésl a kocsi­szekrény falainak 6 meghosszabbító tolda- 40 taival esetleg úgy is módosíthatjuk, hogy a légáramvonalak a beáramlási iryílások' után sem válnak el túl hirtelen a falaktól. A két 6 toldatot továbbá esetleg a folyto­nos 7 fai révén köthetjük össze, mely a 45 motorteret a lulajdonképeni kocsiszekrény­től hő és hang ellen szigeteli. Minthogy a fedélnek nincs kiugró része, a kocsiszekrény áramvonalas alakja nem romlik. Azzal pedig, hogy amikor ^ a lég- 50 áramvonalak a kocsiszekrény testétől el­válnak, a fedél széleinél nem lép föl na­gyobb légörvénylés, mert a. levegőt éppen a felső résznél az oldalak felől vezetjük a motortér belsejébe, a jármű teljes menet- 55 ellenállása is csökken. Szabadalmi igénypontok: 1. Léghozzávezetés léghűtésű farmotorral felszerelt áramvonalas járművek motor teréhez, azzal jellemezve, hogy a kocsi- 60 szekrény (2) felső részének, oldalfalai a folytonos áramvonalas alaktól a (1) mo­torfedél alatt a jármű belseje felé eltér­nek, úgyhogy az oldalfalak mentén ha­ladó légár am vonalak bem válnak; eil, a fkot- 65

Next

/
Thumbnails
Contents