130035. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés vágott dohány elosztására több dohányfeldolgozó gépre

Meg|elenl 1942. évi {augusztus hó 17-én» MAGYAR KIRÁLYI (^^BK SZA -BAMLMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130035. szám. X/c. osztály. — C. 5500. alapszám. Eljárás és berendezés vágoltdohány elosztására, több dohányfeldolgozó gépre. „Universelle" Cigarettenmaschinen-Fabrik J. C. Müller & Co. cég, Dresden. A bejelenlés napja: 1941. évi április hó 28. — Németországi elsőbbsége: 1949. évi április hó 29. A találmány eljárás és berendezés vá­gott dohánynak több dohányfeldolgozói gépre, főleg cigarettagépre való elosztás sara. A szokásos dohányvágógépnek ren-5 dcsea nagyobb a teljesítménye, mint egy a vágott dohányt feldolgozó gépnek, pl. szalag-cigarettagépnek. Ezért merül fel annak szüksége, hogy a vágógép és a fel­dolgozó gépek teljesítményét egymásra­io hangoljuk. Eddigelé a vágógépben össze­vágott leveles dohányt, ejtőaknán át, do­hánytárba vezették, melyből a dohány kéz­zel, vagy gépi úton hajtott szállítóberen­dezések útján került a cigarettagépekhez'. 15 A találmány célja a dohány elosztásának és szállításának teljes önműködővé tétele oly célból, hogy a közbenső tárolás és az esetleges kiszolgálási hibák kiküszö­böltessenek. A találmány szerint a vágó-2o gépből jövő dohány önműködően oszlik el és a feldolgozó gépekbe ezek felvevő­képességének mértékében tápláltatik. A ta­lálmány szerinti tápláló berendezésnek a vágógép mögött több, a dohányfeldolgozó 25 gépekkel szállítóvezetékek útján összekö­tíött elágazása van, 'mely elágazások, pl. önműködően vezérelt csappantyúk útján, felváltva átkapcsolhatok avégett, hogy a dohány a mindenkori szükségletnek meg-30 felelően szállíttassék az egyes gépekhezi, A találmány célszerű kiviteli alakjánál a vágógép elosztószerkezete és ía dohány­feldolgozÓHgép közé ez utóbbiról vezérelt kiegyenlítő-szerkezet van beiktatva, amely 35 a dohánybetáplálás apró egyenlőtlenségeit kiegyenlíti és a szállított dohányt esetleg torlasztja. A rajz a találmány szerinti eljárás ki­vitelére alkalmas berendezés példaképeni kiviteli alakját szemlélteti. 40 Az 1. ábra az adagolóiszerkezet vázlatos; képe. A 2. és 3. ábrák önműködő closztóberen­dezéssel felszerelt dohányvágó-gép függé­lyes metszetét, illetve homloknjézetét szem- 45 1 éltetik. —1— a -—2— dohányvágógép szájrésze (2. ábra), melyben {a függélyes irányban ide-oda mozgó —3— kés a behelyezett dohánylevelekből a kívánt [szélességű ren- 50 deket vág le. íAz —1— dohány vágógép' —4— tartályában elhelyezett doháiiyleve-< leket —5— előretoló-hengerek fogják meg. A rajzon fel [nem tüntetett, periodikujs hajtómű az —5— hengereket szakaszos 55 forgásban tartja, úgyhogy |a dohányleve­leket megfelelően előretolják. Az —1— szájrész alatti kilépésnlél (elhelyezett rézsú­tos —6— szállítócsatornja feneke több he-> lyen át van törve. Ezen áttörésekhez —7,, 60 8, 9— akn|ák csatlakoznak, melyekbe iái dohány beesik. Az (aknák száma tetsző­leges lehet és az —'1— vágógépből táp­lálandó dohányfeldolgozó gépek számához igazodik. A —7, 8, 9—. aknákhoz —10, 11, 65 12— szállítócsövek csatlakoznak (3. ábra), amelyeken át a dohányt szívólevegő szál­lítja az egyes eigaretlagépekhez. A --7, 8— laknák szájnyílásában, egy-egy, —15, 16— csukló körül lengethető —13— 70

Next

/
Thumbnails
Contents