130026. lajstromszámú szabadalom • Töltényheveder-hozzávezető forgókoszorús fegyvertalpakban ágyazott géppuskákhoz

Megjelent 1942. évi augusztus h!ó 17-én. „____ MAGYAR KIRÁLYI ago« SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 130026. szám. V/lí/i, (XlX/b.) osztály. — R. 8308. alapszám. Töltényheveíler-liozzáveíselő forgékoszorüs fegyver íalpiakban ágyazott géppuskákhoz. Rheinmetall-Borsig Aktiengesellschaft cég, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 8. A találmány 1 öltényheveder-hozzávezető forgókoszorús fegyver talpakban ágyazott géppuskákhoz. Repülőgépek fegy vei-állásaiban alkalma-5 zott forgókoszorús fegyvertalpaknál már ismeretesek a ' fegyvertől függetlenül ágya­zott olyan löllénybeveder-tartályok, ame­lyek mint hevederszekrények a lövészt gyű­rűalakban körülveszik és csak egy kivágást 10 hagynak szabadon a fegyver irányzónioz­gásai számára. A t öl lón ylie vedért ezekbe :a hevederszekrónyiekhie oda-vissza haj lógatva rakják be ós mozgatható ellen támaszok révén, húzórúgók vagy rugalmas hüzó-15 kötelek segítségével továbbítják. Ez a megoldás nem váll be, mert a fellépő nagy súrlódás következtében a hevedert csak nagy erővel lehet kihúzni, melyet a be­vedertovábbító szervek nem tudnak elég 20 biztosan kifejteni, miórtis a hozzá vezetés­ben zavarok lépnek fel. A találmány szerint ezeket a hátrányo­kat olyan lölténylieveder-liozzá vezetővel küszöböljük ki, amelynél a hozzávezető 25 szervnek a lehető legkisebbre csökkentett, állandó érlékű hevederellenállást kell csak leküzdenie. A találmány szerint evégből a töllényheveder olyan hevederszekrényben van, amelyet a forgógyűrűben, vagyis a 30 forgókoszorú forgo Iható részében, ehhez a részhez képest könnyen elforgathatóan •ágyazunk. Nincs szükség tehát a heveder­szekrényen belül külön előretoló szer­vekre. További zavarforrást azzal küszöbölünk 35 ki, hogy a hevedert nem hajtogatott alak­ban, hanem egymáson felevő, köralakú, tekerüleLes rétegekben rakjuk a felfelé nyi­tott U-kereszI metszetű, gyűrűalakban zárt hevederszekrénybe. ITtóbbil a forgógyűrű 40 felső falával célszerűen lefedjük, hogy a heveder egyedül vagy a szekrénnyel együtt a repülőgép semilyen helyzetében se es­hessek ki. A teljes hevedert a körgyűrű-, alakú hevederszekrényből a forgógyűrű-i 45 ben létesített, a fegyver hevederbevezetői nyílása felé meghajlított kivezelőcsatornán át vehetjük ki. Ezen a csatornán át az új rátöltött hevedert úgy vihetjük vissza a. hevederszekrénybe, hogy ezt kézi for- 50 galtyúművel forgatjuk. Már ajánlották rugózó, engedékeny ve­zetőgörgő elrendezését a hevederszekrény kivezetőnyílásánál. Egy másik javaslat sze­rint különösen repülőgépekhez szánt és 55 vízszintes tengely körül elforgatható töf­tényhevederdobon fékei alkalmaznak,mely az elsülőszervvel áll összeköttetésben és tüzeléskor oldódik. Ilymódon azt akarják megakadályozni, hogy tehetetlenségi erők 60 a dobot a tüzelési szünetekben forgásban tartsák, ill. azl forgásba hozzák; ezekben az esetekben ugyanis a továbbgördülő he­veder gátló hurkokat alkothat. A fék és az elsütószerv ilyen összekötésénél azonban 65 egyúttal a fegyveren levő elsütőreteszt is oldani kell, amit Bowden-zsinóros erő­átvitellel nem feltétlenül lehet elérni.

Next

/
Thumbnails
Contents