129992. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet többszárnyú ajtók és ablakok együttműködő szárnyaihoz

Megjelent 1942. 'évi augusztus hé 17-én, MAGTÁR KIKiLYI ^S^E SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129992. szám. VIII/d. osztály. — L. 8422. alapszám. Záróssaerlcezlet többszároyű ajtók és ablakok együtlnuíködő szárnyaihoz. Lőcsös Vilmos vállalati igazgató és Gerstenberger Lajos galvanizáló mester, mindketten Budapesten. A bejelentés napja: 1941. évi május hó 24. A találmány többszárnyú ajtókhoz és ablakokhoz való olyan zárószerkezet, amely­nek révén a záras ajtó-, ill. ablakszárny bccsukásával, ill. kitárásával a zárnélküli 5 szárnyat becsukott helyzetében önműkö­dően rögzíthetjük, ill. rögzített helyzetéből önműködően kiválthatjuk. Kétszárnyú ajtók zárószerkezete több­nyire két tolóretesz, melyeket a zártól és io egymástól függetlenül ,mint ű. n. élneteszer bet, a zárnólküli (ajtószárny függélyes, sza­had szélére vagy szélébe szeneinek. Ez a megoldás elég egyszerű, hátránya azonban iá két retesz kényelmetlen, külön kezelése. 15 E hátrány kiküszöbölése végett az em­lített két retesz nyelvét, mint hosszú retesz­rudakat, a központi fekvésű zárral úgy kötötték össze, hogy a zár a bezáráskor a reteszrudakat egymástól távolítja, kinyi -20 láskor pedig egymáshoz közelíti. Ilyrnódon a reteszrudak az első esetben a záras ajtó­szárnyat az ajtókerethez reteszelik, a má­sodik esetben pedig a reteszelés kiváltódik (váltvajáró-neteszes vagy baszköl zárószer-25 kezetek). Ilyen zárószerkezeteket főként szekrényajtóknál, de ablakoknál is alkal­maznak. A zámélküli szárnyat magának a záras szárnynak szabad széle átlapolással rögzíti. 30 Többnyire ablakoknál alkalmazzák még a í'orgórudas vagy förgcttyűs (espagnolette) reteszt, melynél az egyik ablakszárnyra szeneit fogantyús, ill. kiüncses zár a hoz­zátartozó ablakszárny szaoad szélébe be-35 épített, a zár elfordításakor hossztengelye körül elforduló reteszrudat működtet, mely­nek harántirányban kinyúló nyelvei vagy kampói egyrészt a zárnélküli szárny meg­felelő mélyedésével, másrészt a helytálló ablakkeretre erősített szemekkel kapcsolód- 40 hatnak. A zár működtetésekor önműködően el­mozduló ilyen zárószerkezetek igen szá­mos változatban ismeretesek. Valamennyiök főhátránya azonban bonyolult felépítésük, 45 többé-kevésbbé megbízhatatlan, nehézkes mtíködésük, nagy gyártási költségük és az a Körülmény, hogy a rendszerint megkí­vánt rejtett elrendezésük az ajtó-, ill. ab­lakszárny egész magasságában a szárny 50 kivésését teszi szükségessé. A találmány célja a felsorolt hátrányok kiküszöbölésével olyan önműködő zárószer­kezet létesítése, amely egyszerű felépítésű, biztos működésű, gyártásához aránylag ke- 55 vés anyagot, beszereléséhez pedig csak igen csekély kivésőmunkát igényel és így nem­csak olcsóbban gyártható, hanem olcsób­ban szerelhető is. A találmány további elő­nyei az alább következő példa kapcsán 50 tűnnek ki. Á találmány szerinti zárószerkezet fő­része az együttműködő ajtó-, vagy ablak­szárnyak közti hézagra harántirányú, az ajtó-, ill. ablakkenetne szerelt, rúgó vagy 65 súly erőhatása ellenében elforgatható két­karú emeltyű, melynek egyik karján a záras szárnnyal ennek becsukásakor együtt­működő ütköző, másik karján pedig a zár­nélküli szárnvon levő ellendarabhal a szár- 70

Next

/
Thumbnails
Contents