129988. lajstromszámú szabadalom • Önborotvakészülék

Megjelent 1942. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129988. szám IH/b. osztály. — K. 15562. alapszám. önborotvakészülék. Kakuk János elektroműszerész, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 26. önborotvafcészüléket eddig fémből, vagy részben melegen sajtolt műanyagból és részben fémből készítettek. A fémből elő­állított készülékek súlyosak és a vékony 5 acélkéspengét meneven tartják, úgyhogy azzal a beretválkozás — kényes bőrfelür letnél — fájdalmas, mert a bőrfelületet sérti,, a részben melegen sajtolt műanyag pedig törékeny és a pengét ugyancsak me­ló revén tartja. Végzett kísérleteim azt mutatták, hogy ha az acelkéspengét befogó pofák nem me­revek, hanem kissé rugalmasak, a beret­válkozás kellemesebb, mert a vékony pen-15 geél jobban alkalmazkodik a bőrfelület­hez és a szakállszálat a bőrfelület tövében éri el és ott vágja le. Ugyancsak azt ta­pasztaltam, hogy a pofák és a késfelület közé gyakran jut piszok, vagy más anyag, 20 ami a penge egyenletes befogását, illetve felfekvését akadályozza, ezáltal a beretvál­kozás ugyancsak fájdalmas. E hátrány ki­küszöbölését elérem azzal, hogy az acelkés­pengét befogadó pofákat átlátszó anyagból 25 készítem. A találmány tárgyát képező önberetvaké­szülék az eddigi ismert készülékek hátrá­fayait kiküszöböli. Lényege az, hogy az; aoéikóspengéket befogadó pofák és esetleg 30 az azokat összefogó fogantyú is, hajlékony üvegből állanak. A csatolt rajzon a találmány tárgyát ké­pező készülék példaképen felvett kiviteli alakja "van feltüntetve. Az 35 1. ábra a készülék oldalnézete, a 2. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala mentén vett függélyes hosszmetszet. A rajzon —a— az acélpengét leszorító pofa, melybe a —b— csavarorsó és —c— vezetőtestek végei vannak beerősítve, —d— 40 a pengét tartó pofa, melyen a —b— csa­varorsó és —c— vezetőtestek átbocsájtá­sára való furatok vannak. —f— a fogan­tyú, melynek egyik végében a —b— csa­varorsót befogadó csavarmenetes furat van. 45 Ugy az —a—, mint a —d— pofák átlát­szó és hajlékony üvegből vannak kialar kítva, míg a —B— orsó és —c— vezető­testek fémből állanak. Az —f— fogantyú ugyanasak készíthető átlátszó hajlékony 50 üvegből. Ezen őnborotvakészülékek ízlésesek, tisz­tántartásuk ellenőrizhető és az anyag haj­lékonyságánál fogva a késpenge teljes fel­fekvésének biztosítása mellett, a kés is 55 rugalmas, úgyhogy azzal a beretválkozás ugyanolyan simán végezhető, mint a nye­les beretvakéssel. A pofák átlátszósága nemcsak a tiszf­tántartás ellenőrzését, hanem a pengék 60 reklámfeliratainak átlátszóságát is előse­gíti Szabadalmi igénypont: Önborotvakészülék, mely az acélkéspengét befogadó két pofából és azokat összíe- 65 fogó fogantyúból áll, azzal jellemezve, hogy a pofák és esetleg a fogantyúi is, hajlékony üvegből állanak. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. ladoméri SZMEKTNIK ISTVÁN m. Mr. szab. blrö. „J ÖV ö" Nyomdaszövetkezet. Budapest, IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 — Fel. vez.: Bárányi Józnet

Next

/
Thumbnails
Contents