129984. lajstromszámú szabadalom • Berendezés égési erőgépekhez való és külső köpenyükön krómozandó több futópersely összefogására együttes elektrolitos kezeléshez

Megjelent 1942. évi augusztus hó 1-én. MAGTAB KIRÁLYI mgBSlí .SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129984. szám V/d/2> (VH/i.) osztály. — I. 4393. alapszám. Berendezés égési erőgépekhez való és külső köpenyükön krómozandó több faló­persely összefogására együttes eleklrolitos (kezeléshez. Junkers Flugzeug- und Motorenwerke A. G., Dessau. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 27. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi szeptember hő 11. Folyadékkal hűtőit égési erőgépek futó­perselyeinek külső felületei, amennyiben úgynevezett nedves perselyekről .van szó, a folyékony hűtőközeggel közvetlen érint-5 kéznek. E külső felületeknek a hűtőközeg i és annak adalékanyagai korróziós hatásá­val isaemben való megvédése végett a futó­persely külső felületeit ismeretesen védő­réteggel látják el, mely többnyire krómból 10 van és melyet előnyösen clektrolitosan visznek fel. Mivel az egyes futóperselyek­nek egyenkénti krómozása nem gazdasá­gos, arra törekedtek, hogy két, illetve több futóperselyt megfelelő készülékkel egybe-15 foglaljanak és azokat egyidejűleg krómoz­zák. Emellett az egyidejűleg áramhozzá­vezetőként működő tartóberendezés és a futóperselyek között jó érintkezést kell biztosítani. Az effajta berendezéssel szem-20 ben ezenkívül még számos és a gyakorlati üzemben való eredményes használata te­kintetében elengedhetetlen feltételeket kell támasztanunk, melyeket azonban az ed­dig ismert effajta berendezések nem, vagy 25 csupán tökéletlenül teljesítenek. "Ekként el­sősorban biztosítanunk kell, hogy a futó­perselyeknek a krómozó fürdőben váló tartózkodása alatt az elektrolit még nyo­mokban se jusson a futópersely belsejé-30 be, iavégett, hogy az általában már készre megmunkált belső felülete változást ne szenvedjen. Az effajta berendezéseknek to­vábbá csupán csekély méretük lehet, hogy az elektrolitfürdőben ne igényeljenek túl sok teret. Végűt a berendezésnek egyszerű 35 szerkezetűnek és könnyen kezelhetőnek, továbbá csekély súlyúnak kell lennie avé­gett, hogy emelőszerkezetek nélkül legyen kezelhető, illetve a fürdőkbe behelyezhető, vagy azokból kiemelhető. 40 A találmány feladata tehát égési erőgé­pekhez való, külső köpenyükön krómo­zandó több futóperselynek közös elektro­litos kezelés céljaira való összefogására alkalmas oly berendezés létesítése, amely- 45 lyel :az effajta berendezéssel szemben tá­masztott követelményebet teljes mértékben kielégítjük. A találmány értelmében a feladatot ak­ként oldjuk meg, hogy egyidejűleg áram- 50 hozzávezetésként alkalmazott csapra egy­mástól szabályozható távolságban rögzít­hető áramvezető fedeleket rendlezünk el, melyek között az egyes futóperselyek tö­mítően rögzíthetők. 55 A rajz a találmány szerinti berendezés kiviteli példáját szemlélteti. A —4— csap a —4a— végén, valamint a —4b— középső részén mentes. A —4— csapnak menetnientes —4c— vége —3— 60 fedéllel van tömíthetően összekötve. A —3— fedél akként van kialakítva, hogy kö-

Next

/
Thumbnails
Contents