129982. lajstromszámú szabadalom • Tömítőgát, különösen bányaégések, robbanások, szénsavkitörések leküzdéséhez, légoltalmi terek és hasonlók elgátolásához

Megjelent 1942. évi auguszt us hó 1-én. MAGTAB KIRÁLYI wBS SZABADALMI BÍ1ÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129982. szám. XII/ia. osztály. — H. 11293. alapszám. Tömítőgát, különösen bányaégések, robbanások,szénsavkitörések leküzdéséhez, légoltalmi terek és hasonlók elgátolásához. Hold Carl bányaülnök, Essen-Bredeney A bejelentés napja: 1941. évi október hó 28. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 20. Ismeretes hányaégések leküzdéséhez az égésterületet gátakkal legmen lesen elzái-ni, hogy ilymódon a tűz oxigénhiány miatt megszűnjön. Homokzsákgát gyors készí-5 tése csak akkor lehetséges, ha homokkal töltött zsákok az alkalmazásra készen áll­nak. Papírzsákok csak ki nem elégítően tömi Lenek és könnyen megsérülnek, ken­der- vagy jutazsákok pedig már rövid 10 ideig tarló raktározás után elrothadnak. Homokzsákgátak építésénél ezenkívül a zsákoknak az égésterület szélére való hor­dásához nagy testi erő szükséges, Homok­zsákgátak — mint azt a gyakorlat mulatta 15 — nem is tömítettek kielégítő módon. Falazott égési gátak építése hosszabb időt vesz igénybe, mint a homokzsákgá­také. Hátrányuk, hogy nem nyomadékos kőzet esetén könnyen beszakadnak. Ezen-20 kívül a vágatokat a fenéken, a mennyeze­ten és az oldalakon be kell vágni, ezek légmentes elzárásának az elérésére. Megkísérelték már továbbá, a gátat hő-25 álló üvegrostokból a tömőeljárás szerint készíteni. Üvegrostgát építése rendkívül fá­radságosnak bizonyult, mert lélegzetet el­állító üvegpor keletkezik. Ily gát a nagy tömőmunkák dacára sem készíthető lég-30 mentesen, mert az üvegrostok egyes, vi­szonylag csekély rugalmasságú, igen tö­rékeny üvegcsövecskékből állnak. A találmány szerint légmentes gátakat ásványi gyapot-csomagokból, különösen 35 salakgyapotcsomagokból »falazunk«, mi­mellett a csomagok közötti hézagok tö­mítéséhez salakgyapoUapokat alkalma­zunk. A csomagok fűzve és lehetőleg la­posan vannak kiképezve, avégből, hogy az egymásra raktározóit csomagok között jó 40 tömítést érjünk el. Ha lapokat alkalma­zunk, akkor ezek a csomagokat körül­vtFzik és a csomagfuződrótok létesítette rovátkák kitöltésére megfelelő bordákkal lehetnek ellátva. A vágat oldalain és meny- 45 nyezetén egyenlőtlenül haladó kőzetkiug­rások ki lesznek tömve. Számos esetben agyagrétegnek az elrendezése a fekvőn célszerűnek bizonyult, úgyhogy az agyag­réteg a szükséges tömötlségel a fekvővel 50 szemben létesíti ós ezen az agyagrétegen salakgyapoLcsomagok, lapokkal váltakozva, egymásra lesznek rakva. Előnyös a kitö­méseket a fedőn, a fekvőn és az oldalakon, valamint a csomagok közötti hézagokon 55 is agyaggal vagy hasonlóval foganatosí­tani. A találmány által elért előnyök abban állanak, hogy falazókövekhez hasonló, tűz­álló, fajlagosan könnyű anyagokat alkial- 60 mázunk égési gátak építéséhez, melyeket gyorsan légmentesen rendezhetünk el és a tűzfészek közelében állíthatunk fel, mi­mellett ezek maguk hőszigetelőén hatnak és így a tűzfészek közelében való mun- 65 kát rendkívül megkönnyítik. Mindenek­előtt azonban a gát rugalmas, úgyhogy a kőzet nyomómozgásainak utánaengedhet, továbbá évtizedekig eltart. A gyakorlatban célszerűen úgy járunk el, hogy mindenek- 70

Next

/
Thumbnails
Contents