129962. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép hasábalakú fatestek, kiváltképen nyers hordódongák megmunkálására gyalulás révén

Megjelent 1942. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI <$BEBIf SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129962. szám. XX/f. osztály. — S. 18750. alapszám. Eljárás és gép hasábalakii fatestek, kiváltképtn nyers hordódongák megmunkálására gyalulás réven. Szappanos Árpád kádársegéd, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 4 Hasábalakú fatestek, pl. nyers hordó­dongák vagy parkettdeszkák stb. megmun­kálását gyalulás révén úgy szoktak végez­ni, hogy a gyalulószerszámokat a fatestek 5 hosszanti határolólapjain, amelyek a fa strukturális keresztmetszieti síkjára lénye­gileg merőlegesen, tehát a farostok irá­nyában terülnek el és melyeket ezért a gyakorlatban szálirányú határolólapoknak to is szoktak nevezni, e száliránnyal azonos irányú alternatív mozgással gyalulják vé­gig. Ez a megmunkálás aránylag nagy erőt igényel és hosszadalmas, nemcsak azért, mert minden egyes szálirányú határolóíap 15 teljes felületének legyalulása sok időt vesz igénybe, hanem azért is, mert az egyes szálirányú határolólapokat ekként csak egyenként, egymásután lehet végiggyalul­ni. Hátrány az is, hogy e szokásos munka-20 módnál a hasábalakú fatestek egymással szembeni határolólapjainak pontos párhu­zamosítása, — különösen akkor, ha nem sík, hanem bonyolultabb alakú határoló­lapokról van szó, — mint pl. hordódongák 25 esetében —, szintén nehézségeket okoz. A találmány célja az előbbiekben csak általánosan jelzett hátrálok elhárítása. A találmány szerint e hátrányokat azzal háríthatjuk el, hogy legyalulás céljából a 30 hasábalakú fatestek ú. n. szálirányú hatá­rolólapjait gyalulószerszámokkal egyidejű­leg több oldal felől fogjuk közre és a fa­test említett határolólapjait gyalulásnak a szálirányra harántos gyalulómozgással egy­idejűleg vetjük alá. A találmány azon a 35 felismerésen alapul, hogy a szálirányra harántos gyalulás a szálirányban végzett gyalulásnál könnyebben végezhető, sőt meglepő módon simább felületeket is ered­ményez. Ez lehetővé teszi a munkamenet 40 gyorsítását, amit fokoz az is, hogy a talál­mány szerint a fatest szálirányú határoló­lapjai közül egyidejűleg legalább kettőt gyalulunk le. Lehetővé teszi továbbá a ta­lálmány, hogy kisebb hajtómotor vagy ép- 45 penségge] kézi hajtás alkalmazásával az eddigit jóval felülmúló munkateljesítményt érjünk el. Fontos előny még, hogy a ta­lálmány szerinti megmunkáláshoz külön­leges szakképzettségű munkásra még kézi 50 erővel való működtetés esetén sincs szük­ség. A találmány különösen előnyös fogana­tosítása szerint az említett módon gyalu­lásnak a fatest valamennyi szálirányú ha- 55 tárolólapját egyidejűleg vetjük alá. A találmány szerint az esetben, ha a fatest több szálirányú határolólapját a szálirányú harántos gyalulómozgással egy­idejűleg megmunkáló szerszámokat — elő- 60 nyösen e szerszámok közül kettőt vagy kettőt-kettőt, csoporttá egybefogva —, kény­szeresen egy-egy egyenes vonalon mozgat- • juk, különösen gazdaságosan, állíthatunk, elő pontosan négyszögkeresztmetszietű fa- 65 testeket, pl. parkettdeszkákat, az esetben pedig, ha a fatest több szálifányú hatá­rolólapját a szálirányra harántos gyaluló-

Next

/
Thumbnails
Contents