129925. lajstromszámú szabadalom • Hajócskavezeték oszcilláló varrógépekhez

Megjelent 1942. évi augusztus hő i-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129925. szám l/g. osztály. — S. 18653. alapszám. Hiajócsfeavezeték oszcilláló varrógép«ikbiez. Sedlacek Jose! R. gyárigazgató, Boskowítz, Brfinn mellett (Cseh-morva protektorátus) A bejelentés napja: 1941. évi július hó 2. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi október hó 21. Varrógépek, különösen oszcilláló moz­gású hajócskás varrógépek eddig ismert hajócskavezetékeinél gyakran előfordul, hogy a hájócsk'a evarrás kezdetén meg nem 5 fogott fonalat a vezetékbe húzza, ahol a fo­nál elszakad, a vezetékbe szorul és a gép járását megakasztja. Ilyen lesetekben, továb­bá, ha a vezeték erősen appnelált szövetek varrásakor vagy rossz minőségű olaj hasz-1 o nálata következtében bepiszkolódik, a ve­zetéket tisztítás céljára ki kell nyitni. Az ismert vezetékeket a varrógépekben csava­rolásisal rögzítették és bonyolult szerkeze­tek úlján zárták el, úgyhogy nyitásuk idő-15 rabló munka volt, melyet leggyakrabban nem szívesen végeztek el. Az ismert vezetékektől a találmány sze­rinti hajócskavezeték abban tér el, hogy levehető fedele van, mely a vezetékhez 20 annak testében forgathatóan elrendezett, a testre merőleges irányban rugózó és a fe­dél megfelelő hasítékaival kapcsolódó zá­róreteszek révén csatlakozik ás a vezeték ken rugalmasan fekszik fel. Ezzel az az 25 előny jár, hogy a fedél mindig enged, va­lahányszor a vezetékbe idegen test kerül, úgyhogy ilyen idegen testek a gép üzemét csak ritkán zavarhatják. A mellékelt rajz a találmány szerinti 30 hajócskavezetéket példaképeni foganatosí­tási alakban szemlélteti. Az 1. ábra a hajócskavezeték oldalnézete, a 2. ábra a leemelt fedél belső oldalának felülnézete, a 3. ábra a vezetéktest felülnézete a fedél 35 leemelése után, a 4. ábra a záróretesz metszete az 1. ábra IV—IV vonala mentén ós az 5. ábra a 4. ábra V vonala szerinti met­szet. • 40 Az (1) haj ócskavezeíék mindkét oldalán egy-egy, hengeres pecekként kialakított (3) záróretesz van, mely az (1) vezeléktestben a vezetékre merőleges irányban rugózva és ÖQp-kal elforgathatóian van elrendezve. 45 _ Mindegyik (3) zárórebesznek (4) állítóeme-Iője van, melynek segélyével ä záróreteszt elmozgathatjuk és két, egymáshoz képest 9(F-kal elforgatott helyzetbe állíthatjuk. A 3. ábra a (4) emelőt vízszintesre állítva 50 mutatja; ebben a helyzetben a vezeték fe­delének leemelését és ráillesztését megen­gedi. A (3) záróretesznek továbbá az (5) záróbütyke van, mely egyik oldala felé keskenyedik. A (2) zárófedélnek mindkét 55 oldalán az (5) záróbütyöknek megfelelő vá­jata van, úgyhogy la (6) hasítékok képződ­nek, amelyekben a bütyök mozoghat. A fedél hasítékainak falaiban egy-egy (13) nyílás van, melyek alakja a nyitott hely- 60 zetű záróretesz keresztmetszetének felel meg. A fedél (6) hasítékának az (1) hia­jócskapálya felé fordított falában továbbá a bütyöknek megfelelő és a fentemlített (13) nyíláshoz csatlakozó (12) nyílás van, 65 melyben az (5) záróbütyök a nyitott hely­zetben elhelyezkedik. Ha a ha jócska vezetéket el akarjuk zár­ni, akkor a fedelet annyira a záróreteszlek

Next

/
Thumbnails
Contents