129912. lajstromszámú szabadalom • Reteszelőszerkezet

Megjelent 1942. évi jNMius hó 15-én. ÄA6TA1 KIRÁLYI SZAEADAL1G BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS V/ia/l. (VIII/&) osztály 129912. szám. - L. 8383. alapszám. Réteszelőszierkezet. Lugossy Géza József és Fivére - Krolupper-féle Vasúti Jelzőlámpa és Fémárugyár eég, Budapest. A bcjelente's napja: 1941. évi áfprffís hó 17. A találmány ex"ceníefhatása reteszeíő­szerk'ez*ét, mellyel egymáshoz képest él­mtozcfítható részeket úgy rögzíthetünk, hogy a reteszelés még jelentékeny és ismételt 5 rázkósttatásokrá sem oldóiik. A találmány szerinti szerkezet a tulajdonképeni rete­szelésen felül még támiöísztószei-kezetként! , is hat, olyképen, hogy a reteszelés tartama alatt nemcsak az égj-máshoz rögzített ré-10 szék körül a mozgó résznek vagy részek­nek forgáspontjúk körül a forgás síkjában való elmozdulása ellen nyújt biztonságot, hanem a részeket az erre a síkra merőle­ges síkban váló elmozdulás (»kotyo'gás «.•)'• 15 ellen is kitámasztja.. A találmány lényege, hogy a reteszelést végző excenter a reteszelendő részektől füg­getlen, helytálló zárófelütettel működik együtt,' aholis az exoéntert a reteszelő hely-20 zefbe mozgató, illetőlég abból oldó elem és maga az excenter között a működtető elem mozgását az excentérre átvivő közvetítő szerv van elrendezve. Ez a közvetítő szerv pl. emelőkar, emelőrudazat, fogaskerék-25 vagy egyéb áttétel, ék stb. lehet. Á találmány szerinti excenteres reteszelő­szerkezét nagy igénybevételeknek és rázkód­tatásoknak kitett zárósz'erkezeteknél is tel­jes biztonságot nyújt. További előnye, hogy 30 erősen igénybevett és gyakran működtetett, tehát jelentékeny kopásnak kitett reteszelő­szerkezeteknél az elkopott felületeket nem kell pótolni vagy utánaállítani, mert a fent­említett közvetítő szerv lehetővé teszi, hogy 35 az excentert kopás esetében az dredetinél nagyobb mértékben elállítva, a kopásból származó hiányt pótóljuk és a kopás elle­nére, utánaállítás vagy pótlás nélkül, biz­tos zárást érjünk el. A mellékelt rajzon a találmány szerinti 40 excenteres reteszelő- és tániászíöszerkezet példaképem foganatosítási alakját és alkal­mazási módjait szemléltettük. Az 1—3. ábra a találmánynak a tolóajtó­kon való elrendezését mutatja, mégpedig az 45 1. ábrán a zárószerkezetet a 2. ábra 1—1 vonala mentén vett metszetben és annak működtetőszerkezetét (az 1. ábrának a 2. ábra alatt levő folytatásán) vázlatosan tün­tettük fel. A ' ." 50 2. ábra az 1. ábra 2—2 vonala mentén vett metszet, míg a 3. ábra az ajtózárat működtető Idlincses szerkezet oldalnézete. Az eddig ismert tolóajtók reteszelőszer- 55 kezetei könnyen oldódtak és így az ajtó, különösen ha pl. járművek ajtairól van szó, rázkódtatásoknál kinyílhatott. Az ed­digi megoldások továbbá az ajtónak nyitott állapotban vagy valamely közbenső hely- 60 zetben való rögzítését nem tették lehetővé. Ez pedig tolóajtóknál, pl. a szellőzés szem­pontjából, különösen fontos. Járművek aj­tainál jó rögzítésre azért is szükség vart, mert a jármű hirtelen megállása követ- 65 keztében becsapódó ajtó baleseteket okoz­hat. A találmány szerinti re teszel ő-lámasz­tószferkéZét mindezeket a hátrányokat meg­szünteti.

Next

/
Thumbnails
Contents