129847. lajstromszámú szabadalom • Állandó mágnes-ötvözet és eljárás előállítására

Megjelemí 1942. évi július hó 1-ém. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129847. szám. XVI/c. osztály. — K. 15552. alapszám. Állandó mágnes-ötvözet és eljárás előállítására. Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 15. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 22. A találmány hideg alakításnak és esetleg megeresztő kezelésnek alávetett, szénmen­tes vagy 0,2<yo-nál kevesebb szenet, 8—17o/0 mangánt, 0,5—10°/o kobaltot és esetleg 4 "/o-ig 5 menő mennyiségben, főleg 0,3—4"/o-nyi alumíniumot, valamint többi részébien va­sat, esetleges szenyeződéseivel tartalmazó állandó mágnes-ötvözet. Az ilyen ötvöze­tek előnye egyéb tartós mágnes-ötvözetek-10 kel szemben, hogy a mágnesesség tekinte­tében legkedvezőbb állapotban könnyen megmunkálhatok, pl. fúrhatok és esákoz­hatók. Továbbá könnyen alakíthatók cse­kély vastagságúvá, pl. 1 vagy 1 / 2 mm viastag-15 ságű lemezekké vagy szalagokká, anélkül, hogy — mint a széntartalmú acéloknál, — amely alakítás és izzítás közben elszén­telenedéstől kellene tartani. Különösen al­kalmasak tehát 3 mm-es vagy ennél is 20 vékonyabb mágneslemezek előállítására. A találmány szerinti mágnes-ötvözetek mágneses tulajdonságai akkor lesznek leg­jobbak, ha az ötvözetek melegkezelés és esetleges izzítás után 40«/o-ot meghaladó, 25 előnyösen mintegy 80<>/o-nyi keresztmetszet­csökkenéssel járó hideg alakítás, majd ezt követőleg kb. 400—600°-on megeresztőke­zelés alá kerülnek. A hideg alakítás is, a miegeresztőkezelés is megismételhető. A találmány szerinti ötvözettel készült 30 állandó mágnesekben 6000—12000 Gauss-nyi remanenciát és 150 Oersted-ig terjedő ko­ercitív erőt érhetünk el. A kezelések sorrendje fel is cserélhető, pl. a megeresztés megelőzheti a hideg ala- 35 kítást. Szabadalmi igények: 1. Állandó mágnes-ötvözet, amelyre jellem­ző, hogy szénmentes vagy 0,2°/o-nál keve­sebb szenet, 8—17% mangánt, 0,5—10%, -10 kobaltot és esetleg 4"/o-ig terjedő mennyi­ségben, főleg 0,3—4%-nyi alumíniumot, valamint többi részében vasat, esetleges szenyeződéseivel tartalmaz ós hideg ala­kításnak s esetleg megeresztő kezelésnek 45 lett alávetve. 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti mágnes­ötvözet előállítására, amelyre jellemző, hogy azt, esetleg ismételten, legalább 400/o-os keresztmetszetcsökkenóssel járó, 50 hideg alakításnak és kb. 400—(MF-on megeresztő kezelésnek vetjük alá. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás fogana-> tosítási módja, amelyre jellemző, hogy a megeresztő kezelés a hideg alakítást 55 megelőzi. Felelős kiadó: dr. ladoinéri SZMERTNIK ISTVÁN in. Mr. szab. blro ,.J 0 V Ö" Nyomdüszövetkezet. Budapest. IX.. Erkel-u. 17. Tel.: 182-278 Fel. vez.: Bárányi Jozse!

Next

/
Thumbnails
Contents