129809. lajstromszámú szabadalom • Rácsszerűen összeillesztett csövekből készült kisnyomású gőzfűtőtest

Megjeleni 1942. évi július hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129809. szám II/li. osztály. — F. 9398. alapszám. Rácsszerűen összeillesztett csövekből készüli kisnyomású gőzfűtőtest. Alex. Friedmann Kommandit-Gesellschaft, Wien. A bejelentés napja: 1941. évi április hó 1. — Németországi elsőbbsége: április hó 1. 1940. évi Csövekből rácsszerűen felépített kisnyo­mású gőzfűt őtestekbe, amelyek kis terek­ben nagy fűtőfelületek kiképzését teszik lehetővé, a kisnyomású gőzt szabályozó 5 szerkezeten át úgy vezetik, hogy az először fűtőtestet alkotó csőbe jut, amelyből a rá­csot alkotó csövek ágaznak szét. A fűtő­testben lecsapódott víz a fűtőlest alsó ki­vezető nyílásán át távozik. Hogy az ilyen 10 fűtőtesteknél a fűtőfelületet lehetőjség sze­rint jól használják ki, lényeges, hogy a gőz a fűtőtest valamennyi csőalakú részén át­áramolják, vagyis a gőzt sorjában, cső­kígyó módjára, a fűtőtest valamennyi csö-15 vén át kell vezetni, mielőtt az a kilépés helyéhez jut. A fűtőtestet alkotó csövek­ben, amelyekből a rácscsövek ágaznak el, fojtóhelyeket képeznek ki, mégpedig az­által, hogy azokba bádogból készült, bJa-20 rántirányban elrendezett elkülönítő szer­veket hegesztenek, amelyek a gőzt arra kényszerítik, hogy a belépés helyétől sor­ban valamennyi rácscsövön át áramoljon a kilépés helyéhez. 25 Ezek a harántirányú elkülönítőszervek megakadályozzák ugyan, hogy a gőz rövid­rezáró utakon jusson a kilépés helyéhez, azonban szűk keresztmetszeteket szabadon hagynak, amelyeken át a lecsapódott víz 30 rövidrezáró utakon át érheti el a kilépés helyét, miáltal káros vízzsákok keletkezé­sét megakadályozzák. Az ilyen harántirányú elkülönítőszervek­nek a fűtőtestek előállításakor a csövekbe 35 való hegesztése, vagy forrasztása fáradt­ságos munka. Oda törekesznek, hogy e fűtőtesteket, mint szét nem szedhető, csö­vekből készült rácsos testeket, egyes cső­darabok egyszerű összehegesztésével, állít­sák elő, úgyhogy a kész fűtőtestben a ha- 40 rántirányú elkülönítőszervek a fűtőtest kö­rülményes szétszerelése, hegesztő varratok felbontása nélkül, alakításuk vagy helyi el­rendezésük szempontjából nem ellenőriz­hetők, sem pedig egyszerű módon nem 45 tisztíthatók. A találmány ezeket a hátrá­nyokat küszöböli ki. A találmány értelmében az említett ha­rántirányú elkülönítőszerveket valamely szerkezeli alkatrészen, például rúdon, csö- 50 vön vagy bádognyelven megerősített tár­csák vagy peremek alakjában képezzük ki, amelyek e szerkezeti alkatrésszel együtt a fűtőtest oly csövébe vannak tolva, amely­ből a rácsot alkotó csövek ágaznak szét. 5*5 A harántirányú elkülönítőszerveket hor­dozó szerkezeti alkatrész ezeket a szerve­ket a kívánt, helyes helyzetben tartja a fűtőtest belsejében, mimellett a szerkleziet egyszerűen állítható elő és a hordozószerv 60 kihúzásával az azon levő elkülönítőszer­vek egyszerű módon ellenőrizhetők és tisz­títhatók. Előnyös, ha ezeket a liarántirányú el­különítőszerveket azon a gőzt bevezető csö- 65 vön rendezzük el, amelyen át a kisnyo­mású gőzt vezetjük a fűtőtestbe ós amely cső ez esetben hordozót alkot- Ezt a gőzt bevezető csövet megfelelő helyen külső pe­remmel láthatjuk el és a fűtőtest egy csö- 70

Next

/
Thumbnails
Contents