129784. lajstromszámú szabadalom • Berendezés látható vagy fényképészeti képek előállítására neutronoknak mint leképező sugaraknak a felhasználásával

2 129784. bocsátott sugárzás erőssége és minél na­gyobb a lassú elektronok kibocsátó szom­szédos réteg érzékenysége, a világítóanyag­ból kibocsátott sugárzással szemben. 5 A gadoliniumalomokat tartalmazó vagy gadoliniumból álló közbenső réteg további előnye, hogy az gyakorlatilag csak termi­kus energiájú neutronokra reagál. Ezáltal előnyösen különbözik pl. olyan közbenső ío rétegektől, melyek 'lítium- vagy bóratomo­kat tartalmaznak. Ez a tulajdonság külö­nösen akkor mutatkozik előnyösen, ha — mint rendszerint — a neutronforrás nem egynemű energiájú neutronsugárzást bocsát 15 ki, úgyhogy a termikus energiájú neutro­nok mellett lényegesen nagyobb energiájú elektronok is vannak, melyeket az átvilágí­tott test másként nyel el, mint a termikus energiájú neutronokai. 2ü A közbenső réteget célszerűen csak oly vastagra választjuk, mint a belőle kivál­tott elektronoknak a hatótávolsága a köz­benső réteg anyagában, mert másként a felszabadított elektronoknak nagyrésze a 25 közbenső rétegből nem lép ki. Ha azon­ban a gadoliniumot tartalmazó közbenső rétegei, túlságosan vékonyra választjuk, ak­kor a kitermelés csökken, mert a neutro­noknak egy része a vékony réteget átfutja 3() anélkül, hogy gadoliniumatom elnyelné. Az ábrák részben vázlatosan a találmány szerinti berendezés példakén ti kivitelét mu­tatják. Az —1 —- neutronforrásból a leképező 35-2— neutronsugár indul ki, mely a leké­pezendő —3— testen áthalad. A leképező —4— neutronsugár az —5— edényfalon áthaladva ,a —6— közbenső rétegre jut, mely a találmány érteiméhen gadolinium-40 atomokat tartalmaz vagy gadoliniumból van. A közbenső rétegből az odajutott neu­tronok hatására kibocsátott elektronok a szomszédos —7— rétegben, mely pl. alu­míniumból, beriliumból vagy magnézium-45 ból áll, lassú elektronokat váltanak ki, melyek villamosmezőkkel való gyorsításuk és elektronoptikai leképezőriendszeren va­ló áthaladásuk után önmagában ismert módon világítóernyőn vagy fényképészeli 50 rétegen képet létesítenek. Bizonyos körülmények közölt, — miként már kifejtettük, — előnyös, ha a gadoliniüm­atomokat tartalmazó vagy gadoliniumból álló —6— közbenső rétegből kilépő elektro-55 nokat a szomszédságban elrendezett —8— világítóanyagra hagyunk behatni. Az ab­ban gerjesztett sugárzás a szomszédos — 7—• rétegre hat, melyből lassú elektronokai vált ki. Ebben az esetben a lassú elektro­nokat kibocsátó —7— réteg a világítóer- 60 nyősugárzással szemben érzékeny anyagból, pl. káliumból, rubidiumból vagy cézium­ból áll. Effajta rétegek a fotocelláknál ál­talánosan ismeretesek. Az azokból kivál­tott lassú elektronokat ennél a berendezés- 65 néi is, a már ismertetett módon, világító. ernyőn vagy fényképészeti rétegen kép lé­tesítésére hasznosítj uk. A hatás növelésére ajánlatos a - 6— ga­doliniumréteg és a 8— vüágítóanyag kö- 70 zött tükröző —9— felületet elrendezni, mely a világítóanyagnak a neutronforrás irányában kibocsátott sugárzását vissza­veri és a —7— rétegből ugyancsak lassú elektronok kiváltására hasznosítjuk. Mivel mind a gadoliniumatomokat tar- 75 talmazó vagy gadoliniumból álló közbenső rétegből kibocsátolt elektronokat, mindpe­dig a világítóanyagból kibocsátott sugár­zást az edény falán át, annak anyagának megfelelő megválasztása melleit lényegié- 80 len veszteséggel vezethetjük át, bizonyos esetekben célszerű, ha a berendezést ak­ként alakíthatjuk ki, hogy a —6—, illetve —6—, —9— és —8— rétegek a képátala­kító vákuumtéren kívül és csupán csak 85 a —7— réteg van belül elrendezve. Szabadalmi igénypontok: 1. A 127111. számú törzsszabadalom 1. igénypontja szerinti berendezés tovább­fejlesztése látható vagy fényképészeti 90 képek előállítására neutronoknak, mint leképező sugárzásnak a felhasználásá­val, melynél közbenső rétegben a leké­pező neutronok elektronokat létesítenek és ezek közbenső rétegben vagy szóm- 95 szódos rétegben lassú elektronokat vál­tanak ki, melyek villamos mezőkkel gyor­sítva és elektronoptikai leképezőrendsze­ren átbocsálva, világítóernyőn vagy fény­képészeti rétegen képet létesítenek, mely- 10 ° re jellemző, hogy a közbenső réteg gado­liniumatomokat tartalmaz, vagy gadoli­niumból áll. 2. Az 1. igénypont szerinti berendezés ki­viteli alakja, melyre jellemző, hogy a 105 gadoliniumalomokat tartalmazó közbenső .anyagréteg vagy a gadolinium világító­anyag szomszédságában vagy világító­anyaggal keverten, előnyösen vékony ré­tegben oly réteg közvetlen szomszédsága- 110

Next

/
Thumbnails
Contents