129756. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hívó vonalvezetékek azonosságának megállapítására

Megjeleni 1942. évi június hő 15-én. MAGYAR KIRÁLYI <$SSJÍ| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129756. szám. VII/j. osztály. — S. 18343. alapszám. Berendezés hívó vonialvczieték'ék1 azonosságának! megállapítására. Standard Villamossági Részvénytársaság cég, Budapest. A bejelentés napja: 1949. évi június hó 8. A találmány berendezés hívó vonalveze­tékek azonosságának megállapítására. A találmány hívó vonalvezetékek vagy hívó állomások gyors és gazdaságos üzemű 5 azonosítását teszi lehetővé oly jelközlő il­letve távközlő' berendezéskbcn, amelyek­nél egymástól eltérő mozgásokkal működő kapcsoló gépek vannak. A találmány szerint a berendezés két 10 vagy több fokozatú kapcsológépei az egyes fokozatokban az áramköri összeköttetés különböző pontjaival jutnak összeköttetés­be ama hívó vonalvezeték azonosságának megállapítása végett, amely az áramköri 15 összeköttetési része. Oly távközlő berendezésieknél, melyeknél a hívó fél vonal vezetékének távközlő áram­körrel való összeköttetésére például két­mozgású kapcsoló gépeket használnak és 20 ezek közül az egyik gépnek a hívó fél vo­nalvezetékével létesült összeköttetése után elfoglalt helyzete a gép csoportszámának tekintetbevételével a hívó fél azonosítá­sára jellemző összes adatokat megadja, az 25 azonosítás céljára a kétféle mozgással lé­tesített összeköttetések hasznosíthatók. Ezeket az ismeretes kétmozgású, mégpedig forgó és egyenes haladó vagy egymással bizonyos szöget alkotó két különböző 30 egyenesirányú mozgású kapcsoló gépeket a hozzájuk kapcsolt hívó vonalak maxi­mális száma alapján csoportokra osztják. Egy-egy távközlő berendezésben általában több ilyen csoport van. 35 A lalálmáiiy szerint a kapcsoló gépek két vagy több egymástói eltérő mozgását iákként hasznosítjuk az azonosítás céljára, hogy először az összes gépcsoportok bár­mely gépének egyik mozgását, illetve e mozgásnál a gép megállításához szüksé- 40 ges érintkezőkkel való érintkezést hasz­nosítjuk, és a másik mozgással létesített összeköttetéssel az ezzel a mozgással el­érhető vonal vezeték további jellemzőit ál­lapítjuk meg. Az először említett mozgás 45 rendszerint az a mozgás, melyet a kapcsolói gép a kapcsolás létesítésekor először vé­gez és a másik' mozgás az, amelyet a kap­csoló gép másodszor végez. A kapcsoló; gép nagysága vagyis a kapcsolható hívó 50 vonalak számának megfelelő befogadó ké­pesség' szerint megállapított csoportokon belül az első mozgással a befogadóképes­ség bizonyos hányadrészének megfelelő al­csoportot állapítunk meg, mikoris a ta- 55 lálmány szerinti azonosító berendezés elő­ször több gépcsoport valamely alcsoport­jának és azután ezen az alcsoporton belül az egyes vonalvezeték jellemzőit állapítja meg. 60 A találmány tehát az előzők szerint be­rendezés hívó vonalvezetékek vagy állo­mások azonosságának megállapítására vil­lamos jel- illetve távközlő berendezések­ben, amelynél az azonosságot megállapító 65 felszerelések két vagy több egymástól el­térő mozgást végző híváskereső útján kap­csolt hívó vonalvezeték azonosítása köz­ben a több csoportba osztott kereső gépek két vagy többféle mozgásának megfelelően vo i

Next

/
Thumbnails
Contents