129747. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a pantotensav hatásával rendelkező vegyületek előállítására

Megjelent 1942. évi június hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129747. szám. IV/h. osztály. — M. 11947. alapszám. Eljárás a pantotensav hatásával rendelkező vegyület előállítására. E. Merck cég, Darmstadt, mint Stiller Eric Thomas New Yorkban, Keresztesy John, Charles Westfíeldben és Finkelstein Jacob New Yorkban, mindhárman vegyészek, jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi március hő 6. — Amerikai Egyesűit Államokbeli elsőbbsége: 1949. évi március hó 7, A pantotensav a természetben előfor­duló' anyagokban (élelmiszerekben) igen gyakran előforduló anyag, amielyet legjob­ban alacsonyrendű szervezeteknél mutatóit 5 növekedést előmozdító hatásai révén le­het kimutatni, amely azonban magasabb­rendű állatok táplálására is értékes. A ter­mészetben előforduló pantotensavat hidro­lizisesen két alkatrészre lehet felbontani, 10 melyek közül az egyik a ß-alanin, és ezen alkatrészeket vegyi úton ismét teljesen ha­tásos pantotensavvá egyesíthetjük. Felte­szik, hogy ekkor a ß-alaninnak egy dioxi­valeriansavval való peptidszerű kapcsoló-15 dása áll be. A pantotensavat tehát szinte­tizálni kellene tudni, ha a sok lehetőség között azt a dioxivaleriansavat ismernék, amely a természetes pantotensavnak al­katrésze. 20 E nézettel ellentétben, amelyhez a je­len területen a kutatások eddig jutottak, azt találtuk, hogy oly vegyületet állítha­tunk elő, amely fiziológiai, vegyi és fizi­kai szempontokból úgy viselkedik, mint a 25 pantotensav, ha szintézises úton előállí­tott 1-a-oxi-ß, ß-dimetil-Y-butirolaktont (te­hát egy dioxikapronsav laktonját) ß-ala-CH, ninnal vagy származékaival oly feltételek mellett kondenzálunk, hogy pepiidszerű kapcsolódás (savamidcsoporiozat képződé- 35 se) áll be. Azok az eljárások, amelyeket a reakcióhoz használhatunk, a peptidek elő­állításának kémiájából ismeretesek. Az a-oxi-ß, ß-dimelil-^-butirolakton isme­retes (E. Glaser, Monatshefte für Chemie, 39. kötet, Í918, 293. oldal). E vegyületet a kondenzáláshoz a raoemalakban hasz­nálhatjuk, vagypedig az falakban, ame­lyet optikailag aktív bázisokkal (pl. ki­ninnel) való szokásos megbontás útján könnyen előállíthatunk. A kondenzálás lelőtt a lakton hidrolízise útján kapott di­oxisav oxiosoportjait acílálhatjuk. A vég­termékben az acilcsoportokat óvatos el­szappianosításisal a peptidkötés megszün­tetése nélkül ismét lehasíthatjuk. A ß-ala­nin a kondenzáláshoz akár mint olyat,, akár megtelelő származék, pl. észter vagy só alakjában alkalmazhatjuk. A balrafor­gató laktonból és ßnalaninbol a talál­mány szerint a következő szerkezetű jobb­raforgató vegyület képződik: 40 45 50 55 30 HO.CH2 —C—CHOH-CO-NH-CH 2 -CH 2 —CÓOH 60 CH3

Next

/
Thumbnails
Contents