129746. lajstromszámú szabadalom • Többhangszórós berendezés és eljárás annak működtetésére

Megjelent 1942. évi június hó 15-é> MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129746. szám. IX/tl osztály. — K. 15650. alapszám. Többhiangszérós berendezés és eljárás annak működtetésére. Klangfilm Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 13. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 6. Ismeretesek oly berendezések, amelyek­nél a hangfrekvenciák átviteléhez több hangszórót használnak. Eljárnak úgy is, hogy az átvitt frekvenciakörzetet feloszt-5 ják és a különféle frekvenciákat, például a magashangokat és a mélyhangokat külön­külön hangszórókkal viszik át, mimeileü a külön hangszőrókkal átvitt frekvencia­körzeiek egymást részben, példáid rendsze-10 rint 200 eis"500 Hz között átlapolják. Az ily hangszórőberendezések üzemében, villamos vagy mechanikus lényezők okozta fáziseltolások jelentkezhetnek. így például a frekvenciakörzelek szétkülönílésc végeit 15 alkalmazott villamos váltók villamos fá­ziseltolást okozhatnak és ugyanilyen hálá­suk van a komplex látszólagos ellenállások­nak is. Elektromechanikus okokból fázisel­tolódások keielkezbeinek például haamem-20 brán eredő mozgásának fázisa a lengíicisé­ve áramának "fázisával szemben eltolódik. Akusztikus okokobó! is keletkezhet fázisel­tolódás, például ha a hangszórók membrán­jai a kisugárzás irányában egymással szeni-25 ben el vannak tolva. Mindezeknek a jelensé­geknek az a következménye van, hogy a membránokból kiinduló hanghullámok a szimmetriasíkban fázisban el vannak tol­va, sőt bizonyos körülmények közöli ha-30 táresetben a. fázisok egymással ellentétesek lehetnek. Abban a körzetben, amelyben ez a jelenség előfordul, hangüres helyek ke­letkeznek. Ezek különösen kellemetlenek, mert ez a körzet rendszerint a'helyes visz­szaadás szempontjából legfontosabb térbe 35 esik. E háIrány elkerülése végett a találmány értelmében fázisszabályozó eszközöket al­kalmazunk-, olyként, hogy a hangiszórókból kiinduló hangluiHámok a szimmetriasíkra 40 merőleges irányú síkban azonos fázisúak. Ezzel a megoldással azt érjük el, hogy a hanghullámok azonos fázisban vagy leg­alábbis gyakorlatilag azonos fázisban talál­koznak egymással. A fázis szabályozásához 45 önmagában isme, re les láncvezetőket alkal­mazhatunk, vagy a hangszórókai a sugár­zás irányába eltolhatjuk, vagy a villamos rendszerben ellensar kilássál dolgozhatunk, vagy ezeknek az intézkedéseknek egyidejű- 50 leg többjét alkalmazhatjuk. Az ellensarkí-1 ássál például a találmány értelmében azt érhetjük el, hogy a membránok azonos fázisba n lengenek. Kitűnt, hogy nemcsak a szimmetriasík 55 körzetében kelclkczheinek hangúres he­lyek, hanem e szimmetriasík tói távolfekvő helyeken is és hogy ez a jelenség a hang­szórók egymáslóli távolságától független. Ha például a hangszórókat oly kölcsönös 60 távolságbán rendezzük el, amely a mind­két hangszóróval kisugárzott legmagasabb frekvencia hullámhosszának többszöröse, akkora szimmelriasíkon kívül interferencia­jelenségek lépnek fel, aminek következte- 55 ben hangüres helyek keletkeznek. A talál­mány értelmében az ilyen jelenséget azzal küszöbölhetjük ki, hogy a hangszórókat

Next

/
Thumbnails
Contents