129743. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a nagyolvasztó töltetében jelenlevő kénmennyiség csökkentésére

Megjelent 1942. évi június hó 15-én. M-A GYÁR KIRÁLYI (^^^» SZABADALMI BÍRÓSÁG lll31ilö SZABADALMI LEÍRÁS 129743. szám. XII/d. osztály. — K. 14S33. alapszám. Eljárass 'a 'nagyolvasztó tölícléfren jelenlévő kénmcmnyiség csfókfeilésére. Koller Károly oki. kohómérnök és vitéz Gálocsy Zsigmond oki. kohómérnök, mindketten Budapest. A bejelentés napja: 1938. évi december hó 29. Ismeretes, hogy a nagyolvasztőeljáras­nál a nagyolvasztóba adagolt ércek és tü­zelőanyagok majdnem mindig tartalmaz­nak ként, amely szennyeződésként a fcer-5 melt fémbe jut, hacsak azt a fémből kü­lönleges intézkedésekkel ki nem vonjuk. Ez a kivonás magában a nagyolvasztóban fcázikus salak segítségével vagy — ha sa­vanyú salakkal dolgozunk — a inagyol-10 vasztó után kapcsolt készülékben alka­liák, mint szóda, útján pl. a Paschke— Peelz-féle eljárás szerint történbet. Ezek a járulékos intézkedések azonban a nagyol­vasztóüzemet lényegesen megdrágítják. 15 A találmány célja, hogy a kéntetenítést a nagyolvasztóüzernbén e járulékos intéz­kedések teljes vagy részleges kiküszöbö­lése mellett eszközöljük és ezzel a nagy­[Olvasztóeljái-ást olcsóbbá és egyszerűbbé: 20 tegyük. A találmány azon a meglepő' fel­ismerésen alapul, hogy a nagyolvasztóba a töltet (ércek és koksz) úlján bevezetett kénmemryiséget nem kell szükségképen a már megömlesztett masszából elvonni, ha-25 nem az magából a töltetből még az öm­lesztés előtt legalább részben eltávolítható. Ajánlották már a koksz kénmentesítlé­séhez általában A'ízgőz, illetőleg hidrogén, különösen naszcens hidrogén alkalmazá-30 sál. Azt találtuk, hogy ez a magábíanvéve ismert kénmentesítő módszer a találmány céljára különös előnnyel felhasználjható,. Ennek megfelelően a találmány szerinti, eljárás az, hogy a nagyolvasztóba túlhe-35 vitelt vízgőzt vezetünk, be, mégpedig a nagyolvasztó amaz övébe és oly mérték­ben túlhevített vízgőzt, hogy annak hatá­sára a nagyolvasztóban túlnyomórészt gáz­fázisú reakciók lépnek fel, amennyiben a vízgőz, — különösen a vasoxid kalalitos 40 hatása folytán — a torokgázok 'felfelé áramló szénmonoxidjával reakcióba lépve, részben hidrogénre redukálódik, mimellell a keletkező naszcens hidrogén, valamint a nem bontott vízgőz a töltetben lévő kén 45 nagy részéi gázalakú kénvegyületekké, mint pl. kénhidrogénné, alakítja át, amelyek a torokgázokkal távoznak. Miután a találmány szerinti eljárással sikerül a nagyolvasztó tölbetében jelenlevő kén tekintélyes részét már a nagyolvasztó 50 alsó öveinek elérése előtt lekötni és eltávolítani, ennélfogva kénszegény tü­zelőanyagoknál és érceknél a kénmente­sítés céljából további intézkedésekre egy­általában nincs szükség. Szokásos kéntar- 55 talmú töltet esetén a salak a normálisnál sokkal kisebb bazicitású lehet és az utó­lagos kénmentesítés még savanyú üzemnél is minimális mértékre korlátozható vagy egészen elhagyható. A találmány szerinti DU 'eljárással továbbá lehetővé válik, hogy |a nagyolvasztóeljárásnál aránylag kéngazdag (mintegy 2—3°/o-ig ként tartalmazó) koksz­féleségeket: vagy érceket használjunk fel, amelyek eddigelé éppen nagy kéntartal- 65 muk folytán a nagyolvasztó-üzemben csak­nem használhatatlanok voltak. Azzal, hogy a nagyolvasztó felső övei­be (mintegy 400—800ü '-ig) túlhevített víz- 70

Next

/
Thumbnails
Contents