129739. lajstromszámú szabadalom • Készülék prések, különösen csavaralakú hajtószervvel ellátott kábelköpenyprések tüsketartójának vagy tüskéjének alátámasztására

_____ Megjeleni 1942. évi június hó 15-én. Jl_Ű_B_l_fi MAGYAR KIRÁLYI <^^^» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129739. szám. yil/j. (Vll/g.) osztály. ~ H. 11182. alapszám. Készülék prések, különösen esaVaralakü hajtószervvél -'ellátott kábelköpenyprések tüsketartójának vagy tüskéjének alátámasztására. Patentverwertungs-Gesellschaít mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlín-í cég, mint a Síemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, berlini cég jogutódja. A bejelenlés napja: 1941. évi július hó 8. — Németországi elsőbbsége: 194M. évi július hó 19. Ismeretesek olyan kábelköpenyprések, amelyeknél a tüske tar tót a préselt anyagot vezető csatornában elrendezett küllőkkel támasztják alá. Ismeretesek olyan szerke-5 zetek is, amelyeknél ezeket a küllőket egy­máshoz képiest rézsútosan rendezték el, hogy a készülékben gyártott káhelköpeny varratai egymással szemben eltoltan he­lyezkedjenek el és hogy ilymódon meggá-10 tolják a kábelköpenynek azokon a helye­ken való szétszakadását, amelyeken a var­ratok haladnak. A préselt tömeg áramában fellépő és fokozott erőszükségletet igénylő ki téri té-15 seknek ,a préselt tömeg csatornájában való lehetőség szerinti megakadályozása és en­nek dacára a préselt áruban az egymással szemben eltolt varratok közötti kellő köz biztosítása végett a találmány értelmében 20 a küllőket akként rendezzük el, hogy azok a préselt anyagot vezető csatornának csak egyik részében helyezkednek el oly sugár­irányú síkokban, amelyekben a tüske ten­gelye fekszik és egymással szemben egyen-25 lő közökkel vannak eltolva, mimellett va­lamiennyi küllő vagy küllőpár egymással egy vagy több, a tüske tengelyével közpon­tos összekötő tag útján össze van kötve. A rajzban a találmány szerinti támasz-30 tószerkezet néhány példakén ti kiviteli alak­ját tüntettük fel. Az 1. ábra a présfej hosszmetszete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet, mely kisebb léptékben készült, mint az 1. ábra. A 3. ábra ugyancsak az A—B vonal men- 35 ten készült, azonban más kiviteli alak ke­resztmetszete. A 4. és - 5. ábrák az 1—3. ábrák szerinti szerkezetekkel készült ká­belköpeny nagyobb léptékben rajzolt ke­resztmetszetei, melyekből két különféle var- 40 ratelhelyezkedés látható. Az 1 présfejben önmagában ismert üre­ges, hengeralakú 2 haj tócsavar forgatha­tóan ágyazott. A présfej kilépési oldalán a 3 tüskét hordozó gyűrűalakú 4 tartót 45 rendeztünk el, amelyben a préselt anyagot vezető kúpos 5 csatorna van. E csatorná­ban 6, 7 támasztóküllőket rendeztünk el, ameryek az 5 csatornának csak egy részé­ben haladnak a tüske tengelyével mégha- 50 tározóit, sugárirányú síkban. A 2. ábrában feltüntetett kiviteli alaknál a 6 küllők a 4 tartó külső részéből indulnak ki ós az 5 csatornában sugárirányban körülbelül a csatorna közepéig terjednek, míg a 7 kül- 55 lők a 4 tartó belső részéből indulnak ki és sugárirányban szintén körülbelül az 5 csa­torna közepéig terjednek. A csatorna kerü­lete mentén ia 6 és 7 küllők egymással szem­ben körülbelül azonos közökkel vannak 60 eltolva. A csatorna közepén elrendezett csonkakúp alakú, üreges 8 összekötő tag A'alamennyi 6 és 7 küllőt egymással ösz­szeköli.

Next

/
Thumbnails
Contents