129720. lajstromszámú szabadalom • Villamos szűrőkapcsolás

Mcgj'i'lwnl 1942. évi június hé 15-én. JHAGYAX KIKÍ.LYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129720. szám. VII/j. osztály. — L. 8246. alapszám. Villamos szűrőfaapcsolás. Liftfahrtgerätewerk Hakenfelde Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin - Spandau, mint a Siemens Apparate und Maschinen G. m. b. H, berlini cég jogutódja. A bejelentés napja: J94!í. évi november hó 9. — Németországi elsőbbsége; 1939. évi november hó 9. A találmány oly villamos szűrőkapcso­lás, mely a változó hasznos frekvencia elő­re meghal ár ózott felső értéke fölölt fekvő zavaró rezgéseket önműködően elnyomja, s Ismeretesek olyan kapcsolások, amelyekkel valamely meghatározott hasznos frekven­cia fölött fekvő zavaró frekvenciaspektru­mot elnyomnak. Ezt a feladatot többféle módon, különböző szűrőkapcsolásokkal ol­io dot Iák meg. Evégből kisfrekvenciákat átbo­csátó szűrőket szoktak alkalmazni. Ha azonban a hasznos frekvencia rezgésszáma nem ismeretes és ez a frekvencia változik is, akkor a feladat az ismert kapcsolások-15 kai egyáltalán nem, vagy csak nagy nehéz­ségekkel oldható meg. A változó hasznos frekvencia fölölt fek­vő zavaró frekvenciáival villamos vagy akusztikai magasságmérésnél a visszhang-20 elv alapján nyomják el. Ezeknél az eljá­rásoknál az adóból folytonosan változó frekvenciát adnak és a. magasságot abból a különbözeti frekvenciából határozzák meg, amely az adott és a tájról vagy fe-25 nékről visszavételt sugárzások egymásraré­iegeződéséből adódik. Ennél az eljárásnál egyenetlen, tájék, tehát dombos vagy he­gyes vidék fölött való repülés alkalmai­val, a reflexiós folyamatok következtében 30 a mindenkori hasznos frekvencia fölött za­varó spektrumot kapunk. A találmány célja ennek a zavaró spek­trumnak egyszerű eszközökkel történő ön­működő elnyomása. A találmány értelmé­ben ezt azzal érjük el, hogy hosszirányban 35 kapcsolt kapcsolóelemek mögött kereszt­irányban kapcsolt kondenzátort alkalma­zunk, amelyet a hasznos frekvenciával meghatározott viszonyban változó vezérlő­feszültség állít be. Mint ilyen beállítható; 40 kondenzátort célszerűen önmagában is­mert kapcsolásban erősítőcsövet alkalma­zunk, melynél a karakterisztika meredek­sége a vezérlőfeszültséggel változtatható'. A találmány további részleteit villamos 45 magasságmérőnek a rajz szerinti, egyik pél­dakénti kivitele kapcsán magyarázzuk. Az adót a rajzban nem tüntettük fel, miután az a találmány szempontjából lé­nyegtelen. Az 1 vevőantenna a kibocsátott 50 hullámokat közvetlenül és a föld felszíné­től való vissza ve tőd és után, a 2 audionha vezeti. A kétféle frekvencia egymásraré­tegeződése következtében az audionban kü­lönbözeti frekvenciát kapunk, melyet a 3 55 erősítőfokozaton át második 4 erősítőfoko­zatba vezetünk, amelyben a találmány ér­telmében frekvenciasávot korlátozó' esz­közt alkalmaztunk. A különbözeti frekven­cia innen az 5 végfokozaton át a 6 frekven- 60 ciamérőbe jut, mely a frekvenciát optikái úton jelzi. A frekvenciamérőből vezérlő­feszültséget vezetünk ki, mely a frekven­ciasávot korlátozó eszközt úgy vezérli,

Next

/
Thumbnails
Contents