129713. lajstromszámú szabadalom • Zár vagy kapocs zacskók összecsukására, széleknek egymáshoz kapcsolására és összefogására vagy rögzítésére

Megjelelni 1942. évi június hó 15^éin. iHAüíAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129713. szám. XVIII/d. osztály. — G. 8922. alapszám. Zár vagy kapocs zacskók összecsiikására, széleknek egymáshoz kapcsolására és összefogására vlagy rögzítésére. Gerendás Miksa festőművész, Budapest. A bejelentés napja: 1939. évi október hó 13. A találmány olyan zár, illetve kapocs, mely — lényegében véve — hosszirányj­tían nyitott cső, melynek hosszirányú szélei simák vagy fogazoltak, a mellékelt 5 rajz 1. és 2. ábrái szerint. E csőzár, cél­szerűen, fémből, celluloidból vagy más műanygből készülhet. A találmány sze­rinti csőzár többféleképen alkalmazható, mert kiküszöböli a ragasztási, szegecse­lő lést, kötözést, varrást,, kapcsolást és a ta­lálmány szerinti csőzárral összetartott vagy rögzített anyag szélei nem szakadnak és nem rongálódnak, emellett rendkívül ol­csón állítható elő és igen tartós. 15 A találmány szerinti csőzár lehetővé te­szi pl. azt, hogy a csomagoláshoz hasz­nál! zacskók felső, nyitott széleinek behaj­tása után a csőzárat hosszirányban nyitott szélével. a zacskó által képezett csomagra 20 húzzuk és így átkötés nélkül elértük a zacskó lezárását. Hogy a csőzárat könnyen a szélekre tolhassuk, az 1. és 2. ábrán látható módon a hasílék vége szétáll vagy lekérek í te 11. Z a cs k ókn á I, fogan tyúként, 25 meghajlított drótot alkalmazhatunk, mely­nek végei a csőzárban vannak, mint a mel­lékelt rajz 3—1. ábrája mulatja. A csőzár olcsóbb, mint a zacskó átkötésérc fel­használt spárga és a kötéssel járó idő-30 veszteség. Igen előnyösen alkalmazható a talál­mány dobozok széliéinek összefogására és ennek főképen a »minta érték nólkül«-i küldeményeknél van nagy előnye, mert az ilv csőzárra! összeiHeszleü, i! kive lezárl dobozok, doboz sérülése nélkül nyithatók 35 és csukhatok, mint a mellékelt rajz 5. ábrája mutatja. Lámpaernyők készítésénél, úgy mint ha­sonló alakú, egyéb tárgyaknál is előnyösen használható a találmány, mert feleslegessé 46 teszi a varrást, ragasztást, stb'. mint a mel- . lékelt rajz 6. ábrája mutatja. Varrás, ra­gasztás stb. helyett ugyanis csak a cső­zárat kell a szélekre tolni. Általában mindenütt felhasználható a 45 találmány, ahol széleket keli egymással összefogni vagy rögzíteni, ami eddig var­rás, ragasztás, kapcsolás, szegecselés vagy kötözés útján történi. Ha a találmánnyal nehezebb csomagokat zárunk el és hordó- 5Ö zunk, ajánlatos a. széleket megerősítés vé­gett a csőzárba, dugott pálcával a csőzár­hoz szorítani. A pálca átmérője egyezik a csőzár belső átmérőjével, hogy jól oda szorítsa a széleket a csőzárhoz. 55 Szabadalmi igénypontok: 1. Zár vagy kapocs, anyagok széleinek egymáshoz kapcsolására, összefogására vagy rögzítésiére, jellemezve hosszirány­ban nyitott, fogantyúval ellátott csővie!, mehaiek hosszirányú szélei simák vagy 6D fogazóttak és sarkai a nyitott szélnél széjjelállnak vagy lekerekítettek és így anyagok széleinek behúzására vagy azok­ra húzására alkalmasak. 65 2. Az 1. igénypont szerinti zár vagy ka-

Next

/
Thumbnails
Contents