129697. lajstromszámú szabadalom • VIllamos kisütőcsövekhez való rácsszerkezet és eljárás annak előállítására

Megjelent 1942. évi június hó l-«n. MAGYAS KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129697. szám VlII/d. osztály. — T. 6885. alapszám. Villamos kisütőesövekhez való rácsszerkezet és eljárás annak előállítására. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin-Zehlendorf. A bejelentés napja: 1941. évi június hó 6.— Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 16. Villamos kisülőcsövek, különösen igen rövid hullámú csövek szerkesztésénél az elektronok röpülési idejének megrövidülése végett az elektródák közölli íávolságot le-5 hetőleg kicsinyre méretezik. Az eddig szo­kásos rácsokon a rács és az anóda 'között 0,2 mm-nél kisebb és a többi elektróda között 0,3 mm-nél kisebb köz technikailag elfogadható eszközökkel nem érhető el. 10 Ennek oka elsősorban az, hogy az eddig szokásos rácsoknál az előállilás folyamán a rácsok nyílásánál jelentkező szórás nagy­ságrendje 0,1 mm, úgyhogy már a vár­ható villamos szórásokra való tekintettel 15 is a fent megadott határnál kisebb elek­tróda iávolságot nem alkalmazhatunk. Szigetek kialakulásának meggállása vé­gett, továbbá a rács és a kalóda közötti kicsiny köz esetén megfelelően vékony 20 rácshuzalt is kell alkalmazni. ,A rácsok te­kercseléséhez eddig használatos el járások­kal alaktartó rácsmenetek csak olyan rácshuzallal állíthatók elő, amelynek át­mérője 30 i-i vagy ennél nagyobb. 25 Vékony rácsliuzal alkalmazása villamos szempontból előnyös, mert kedvező poten­eiáieloszíással és kedvező áramelosztással jár, továbbá a kalóda jő kihasználhatósá­gát teszi lehetővé, úgyhogy az ilyen rács-30 huzalokkal meredek karakterisztika ér­hető el. A rács tekercselésénél eddig hasz­nálatos eljárásnál abból indulnak ki, hogy a tekercselés folyamai a közben a maradó nyúlás határáig feszített rácshuzaloknak 35 a tekercselésnél alkalmazóit lűske eltávo­lítása után helyben kell mariadniok, vagy­is meg keli tartaniok azt az alakot, amely­re a rácsot tekercselés közben hozták és amely alak megfelel a tüske alakjának. Más szóval a rács nyílásának a tüske el- 40 távolítása után nem szabad megváltoznia. Ez az eljárás azonban számos nehézséggel és oly hátrányokkal jár, amelyek véko­nyabb huzalok alkalmazásakor mindjob­ban fokozódnak. 45 Az első hátrány abban van, hogy az el­járás 30 jU-nál vékonyabb huzalokkal nem foganatosa Iható, mert ily vékonyabb hu­zalok alkalmazása esc lén a rács men ebei man maradnak helyben, vagyis a rács 50 alakját nem tartja meg. Különlegesen ked­vező rácsnyílások, például négyszögletes, vagy tojásdad keresztmetszetű oly rácsok készítésekor, melyeknél a keresztmetszet tengelyviszonyai optimálisak és iá rács me-í 55 nelemelkedése kicsiny, a fent említeti ha­tár legfeljebb csak igen kis mértékben ha­ladható túl. Négyszögletes vagy tojásdadalakú rácsT keresztmetszetek esetén kedvező tengelyvi- 60 szony elérése végett a nagy tengely hosz­sza a rács és kalóda közötti íávolságol meghatározó kistengely hosszának legfel­jebb négy-ötszöröse lehet. Ez azonban kü­lönösen a rövidhullámú csöveknél szűk- 65 séges kicsiny rács-katóda-távolságok ese­tén azt jelenti, hogy a rácspálcákat a ka­lódához viszonylag igen közel kell el­rendezni. Hogy a rácsáramot korlátozzuk, vékony rácspálcákat kell használnunk, 70

Next

/
Thumbnails
Contents