129692. lajstromszámú szabadalom • Díjszabásmegállapító berendezés többközpontos távközlő berendezésekhez

Megjelent 1942. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JE!» SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129692. szám. 1 VII/j. osztály. — S. 17794. alapszám. Díjszabásinegállapíló berendezés többközpontos távközlő berendezésekhiez. Standard Villamossági Részvénytársaság, cég Budapest, mint a Standard Telephones and Cables Limited, londoni cég és Wright Goodwin Philip Esmond, telefonmérnök londoni lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1939. évi március hó 31. — Nagybritanniai elsőbbsége: 1938. évi április hú 6. A találmány többközpontos távközlő be­rendezésekhez való önműködő díjszabás­megállapító berendezés. Távközlő berendezéseknél az összekötte-5 tésekért felszámítható díjszabási illetékek gépi úton való kiszámítása rendszerint a két központ helyi hálózatain belül lebo­nyolítható hívásokra korlátozott és a díj­számoló berendezés helye a kezdeményező 10 központban van. Több központos hálóza­tok közötti forgalomban a díj kiszámítá­sának gépesítése bonyolultabb feladat, kü­lönösen akkor, ha a díjszdmoló berende­zést a hálózatok közötti tárforgialmi vona-15 lakhoz tartozóan kívánjuk elrendezni. Nagy kiterjedésű és ennélfogva sok köz­pontot felölelő hálózatoknál, mint aminő pl. a 40 kilométer (20—25 angol mérföld) átmérőjű londoni távbeszélőkörzet, azt lát-2o juk, hogy e hálózaton kívül eső valamely lávfiorgalmi központ felé irányuló hívásra megállapított díjszabás más és más asze­rint, hogy a sok központot átfogó háló­zaton belül melyik a kezdeményező köz-25 pont, hacsak a hálóziat mérete nemnagyon kicsiny a hálózat távíorgjalmi központja és a hívott külső központ közötti távol­sághoz képest. Sőt ezenfelül, mivtel a gya­korlat az, hogy a díjszabást a központok 3Q közötti tényeleges távolság szerint kell szá­mítani, lehetetlen a kezdeményező közpon­tokat oly általános csoportokra osztani, hogy ugyanabba a csoportba tartozó hívó központokra azonos díjtételt alkalmazhas­sunk a távoli távforgalmi központ által 35 kiszolgált hálózat valamennyi központba irányuló hívásoknál. A találmány az esetenkénti díjszabást a fentiekben ismertetett feladatok megoldá­sával megállapító berendezés. 40 A találmány szerinti díjszabásmegiáila­pító berendezés jellemzője, hogy a hívó központot, vagy központcsoportot kapcso­lógéphelyzetek és áramkörállapotok közeli választás révén jelölő szervből, a hívó köz- 45 pontot vagy központcsoportot kapcsológép­helyzetek és áramkörállapotok közüli vá­lasztás révén jelölő szervből és az egyes lehetséges díjszabásokat jelölő választási helyzetekbe, illetőleg áramkörállapotokba 50 a hívó és hívott központot jelölő szervek állása szerint beálló díj szabás jegyző szerv­ből áll. A központok száma két távbeszélő kör­zetben, melyeket egymással való távfor- 55 ga'lmuk lebonyolítására a két körzeti táv­forgalmi központot összekötő vonalvezeté­kek egy csoportja kapcsol össze, körzeten­ként esetleg 200 is lehet. Minthogy pedig a díjszabás megállapításánál nemcsak az 60 egyik körzet bármely központja és a má­sik körzet bármely központja közötti tá­volságot, hanem rendszerint különleges díjszabási feltételeket is alapul kell venni, e kétféle szempont minden kombinációjára 65 tervezett gépi berendezés rendkívül bonyo­lulttá váíhatik.

Next

/
Thumbnails
Contents