129674. lajstromszámú szabadalom • Tároló tok árnyékszékpapiros-csomagokhoz

Megjelent 1942« évi június hó Inén. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 129674. szám XHI/d. osztály. — K. 15396. alapszám. Tároló tok árayékszékpapiros-csomagokhoz. Karácsonyi Géza szigorló mérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi február hó 22. A találmány árnyékszékpapiros-csoma­gokhoz való tároló fcok, amely az eddigelé ismeretessé vált, hasonló rendelletésűszer­kezetektől több tekintetben előnyösen kü-5 lönbözik. A találmány szerinti tároló tok hengeres vagy hasábalakú és a magában véve ismeretes módon hajtogatott papiros­lapokból álló csomag szélességénél szű­kebb belviiágú, úgyhogy a tárolt papiros-10 lapok behelyezéskor meghajlanak ós a henger vagy hasáb alkotómenti adagoló­nyílásához nyomódnak. A csomag behe­lyezése a tok végén elhelyezkedő fedő el­távolítása után a végnyíláson át történik. 15 A hengeres vagy hasáb alakú tároló tok yógének elzárása olyan is lehet, hogy a zá­rófedél kettős, mikoris az így keletkező fedélközti térbe különböző célokat szolgáló tárgyak vagy anyagok helyezhetők. így pl. 20 ha a találmány igen egyszerű és olcsó; kiviteli példáját a papiroscsomag forgalom­bahozatalánál csomagolásként is hasznosít­juk, úgy a zárófedélként használt, doboz­szerű terekben egészségügyi hatószerek 25 csomagocskáit helyezhetjük el. Alkalmas e tér még légtisztító és illatosító anyag el­helyezésére is. A tároló toknak a helyiség falára való felerősítése a tok falában lé­tesített nyílásokon vagy lyukakon átfűzött. 30 hajlékony függesztőszervvel (pl. zsinórral, szalaggal vagy lánccal) történik. E megol­dás lehetővé teszi, hogy a tokot úgy füg­gesszük fel, hogy a papiroslapoknak a tok­ból az adagolónyíláson át való kivételezé-35 isekor, a fal bán rögzített akasztóra ne adód­jék át oly erőhatás, mely az akasztónak a falból való kihúzását vagy kiesesét moz­dítaná elő. Felerősíthető azonban a ta­lálmány szerinti tároló tok más módon is,, így pl. L-keresztmetszetű, hajlított tartósi- 4o niekktel. A találmány szerinti tároló tok, további célja szerint a legkülönbözőbb anyagokból készülhet, így pl. kéregpapi­rosból, fémből, celluloidból, műanyagból, stb., esetleg több különböző anyagból is. 45 A mellékelt rajz a találmány több kiviteli példáját öleli fel, így az 1. ábra az egyik kiviteli alak vázlatos keresztmetszete a felfüggesztés feltünteté­sével. A 50 2. ábra ugyanennek a kiviteli alaknak hosszmetszete. A 3—5. ábrák további kiviteli alakok hossz­metszetei. A 6. ábra egy további kiviteli példának1 55 keresztmetszete, végül a 7. ábra az eltérő módon felerősített tok keresztmetszete. Az 1. ábrabeli kiviteli alaknál az (a) pa­piroscsomag (b) hengerben helyezkedik el, 60 melynek a (c) ádagolahasítékkal szemközti alkotója mentén két furata van, melyeken a hajlékony (d) függesztőszerv, pl. zsinór áthalad. Utóbbi lehetővé teszi a toknak a falba erősített (e) kampóra való akasztá- 65 sát. A (c) adagoló-hasíték a henger egész hosszában kiképezhető, mikoris a hasíték­nak megfelelő hézíag esetleg az (f) fedelek pieremrészében is kiképezendő (2. ábra). A (b) hengert oly anyagból is készíthetjük, 7o

Next

/
Thumbnails
Contents