129668. lajstromszámú szabadalom • Állandó megjelölés timsó-tabletták részére és eljárás annak előállítására

Megjelent 1942. évi június hó 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129668. szám. IV/h/1. (HI/b.) osztály. — G. 9329. alapszám. Állandó megjelölés timso-laMetták részére és eljárás annak előállítására. Gara Géza timsókő készítő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi augusztus hó 22. A forgalomban levő timsó-tablettákat ed­dig a csomagoláson kívül külön megje­löléssel nem tudták ellátni, minthogy a timsó használata közben a rajta alkal-5 mázott megjelölés leoldódik, amellett pe­dig az ilyen megjelölés higiénikus szem­pontból is kifogásolható. A timsó-tabletták gyártásával vagy forgalombahozásával fog­lalkozó gyárosoknak, illetőleg kereskedők-10 nek azonban nagy érdekük fűződik ahhoz, hogy e tablettákat használatközben is megmaradó külön megjelöléssel lehessen ellátni, minthogy ez a gyáros, illetve keres­kedő részére állandó reklám, mely napról-15 napra a fogyasztó szeme elé kerül. Ilyen állandó megjelölésre vonatkozik a talál­mány. Ennek lényege az, hogy iá timsór­tablettának timsóból kiöntött betű- szö­veg- vagy ábra megjelölése van, amely 20 ümsóöntvcny belé van ágyazva a tablet­tába. A megjelöléssel ellátott tabletta előál­lítása olymódon történik, hogy külön önt­jük ki timsóból a betűt, szöveget, vagy 25 ábrát és külön magát a tablettát. Az eljárás egyik foganatosítási módjánál az előre elkészíteti betű-, szöveg- vagy ábra öntvényt belehelyezzük a table IIa ön­tőformájába, abban rögzítjük és azután 30 öntjük ki a tablettát. Az eljárás másik foganatosítási mód­jánál kiontjuk a tablettát, de úgy, hogy abban üreget hagyunk a külön elkészített betű-, szöveg-, vagy ábraöntvény részére, 35 ez utóbbi öntvényt behelyezzük a tabletta üregébe, abban rögzítjük és most a tabletta üregének fala, valamint a betűöntvény fala közötti hézagot kiontjuk limsóval. Kihűlés után a betű-, szöveg-, vagy áb­raöntvény úgy 'beágyazódik a timsótablet­tába, hogy azzal egy testet alkot és abból használat közben sem oldódik ki. Az eljárás egyik változatánál a betűt, szöveget, vagy ábrát más színű timsóból öntjük ki, mint magát a tablettát, mi­által fokozottabb reklámhatás érhető el. 40 45 50 Szabadalmi igénypontok: 1. Állandó megjelölés timsótabletták részé­rc, azzal jellemezve, hogy a tablettának timsóból kiöntött betű-, szöveg- vagy ábramegjelölése van, amely timsóönt­vény helé van ágyazva a timsó tablet­tába. 2. Eljárás az 1. igénypont szerinti állandó megjelölés előállítására, azzal jellemezve, 55 hogjr a hetűt, szöveget, vagy ábrát a timsó-tablettától elkülönítve öntjük ki timsóból. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás válto­zata, azzal jellemezve, hogy a külön ké­szített betű-, szöveg- vagy ábraöntvényt a timsó-tabletta öntőformájába helyez­zük, abban rögzítjük és azután öntjük ki a timsó-tabletiát. 4. A 2. igénypont szerinti eljárás válto­zata, azzal jellemezve, hogy a limsó­tablettát úgy öntjük ki, hogy benne a betű-, szöveg- vagy ábraöntvény befo­gadására üreget hagyunk és ebben az 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents