129571. lajstromszámú szabadalom • Nagyfeszültségű váltakozóáramú gép

Megjelent 1942. május MAGYAR KIRÁLYI 15-én. SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 129571. szám. VH/g. osztály. — H. 10350. alapszám. Niagyflessffillségíi válfalílozóáramú gép. Patentverweríungs-Gesellschaít mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, berlín-síemensstadtí cég jogutóda. A bejelentés napja: 1940. évi október hó 15. — Németországi elsőbbsége: 1939. évi október hó 16. Ismeretes, hogy nagyfeszültségű gépeknél a sztátort teljes egészében szigetelő folya­dékba, például olajba vagy klórozott szén­hidrogénekbe helyezik, vagypedig erre a 5 célra alkalmas gázokat használnak. Ez a szerkesztési mód nagy űrtartalmú olaj­vagy gázedényeket és nagy olaj- vagy gáz­mennyiségeket tesz szükségessé. A talál­mány oly nagyfeszültsésfű vállakozóáramú 10 gép, amelynek tömör, vagyis mindössze néhány helyre — forgóáram esetén pólus­páronként célszerűen három vagy hat helyre — összevont sztátortekercs-elése van. A találmány értelmében a sztátor tekercs-15 fejei szigetelő- vagy hűtőközeget tartal­mazó külön tartályokban vannak elhelyez­ve. A tartály térfogata csökkenthető azál­tal, hogy a tartályokat a szlátorvaslől köz­zel elválasztóIIan rendezzük el, vagy a 20 tartályokat a kerület mentén megosztjuk, vagy mindkét intézkedést egyidejűleg fo­ganatosítjuk. Ha számos horonyra elosztóU tekercsel és ű gépek cselében a tartályokat a sziátorvaslól közzel elválasztottál! ren-25 dieznők el és a tekercslejekre korlátoznők, akkor számos élvezel esi helyet kellene tö­mítenünk, ha el akarnó tarlály túl nagy legyen, csak a szlátort alkotó 30 akarnók foganatosílani kercsi'ejek lezárását a terülni, hogy a , a tömítést pedig vas lest tel szemben Ha azonban a le­tale I m á ny ér tel m é-35 40 45 ben összevont lekercselésű gép esetében alkalmazzuk, akkor a tartályokat tömíthet­jük a sztátort alkotó testből kilépő veze­téknyalábokkal, vagy azok szigetelőburkai­val szemben. Ilymódon mindössze néhány kiskerületű tömítési hely létesül. A tarlály a tulaj dónk épeni tekercsfejet oly szoro­san veheti körül, amennyire ez a feszült­ségre való tekintettel megengedhető. Az elrendezés így mérsékelt mennyiségű szi­getelő vagy hűtőközeggel foganatosítható, a tartály anyagszükséglete pedig kisebb, mint az ismert elrendezések esetén. A rajzon a találmány szerinti gép példa­ként! kiviteli alakjait tüntettük fel. Az első ábrán —a— a sztátort alkotó —d— lemez­csomagból kilépő vezetéknyaláb, melyhez a —b— tekercsfej csatlakozik. A vezeték­nyalábot szigetelőburok veszi körül, melyet 50 a torkolatnál a ködfénykisülésekkel szem­ben védő —c— vállal latiunk el,. A szige­telőtest például porcelánból van, a —d— lemezcsomag vagy az —e— szorítólemez felé eső oldalon pedig vezető —k"— réteg­gel vagy sugárzás ellen védő eszközként működő fémernyővel van ellátva. Ez a védőernyő azonban el is hagyható. A -—b— lekereste je t szige tel ők özege t tartalmazó —f, h— tarlály veszi körül, mely az em­lített —c— vállat alkotó testhez az ábrán látható példakénli kiviteli alak esetén an­nak kerülete mentén csatlakozik. A tartály azonban más helyen is csatlakoztatható a —c— vállhoz. A tartály egyazon gép­oldal valamennyi tekercsfejét magábazár-55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents