129525. lajstromszámú szabadalom • Katóda

Megjelent 1942. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI <^BBK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129525, szám. VII/j. osztály. — T. 6662. alapszám. Katóda. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin-Zehlendorf. A bejelentés napja: 1941. évi április hó 10. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi április hó 30. Rövidhullámú csövekben sok esetben oly katódákat használnak, melyeknek tengely­menti hossza a katóda átmérőjéhez képest kicsiny. Ilymódon az üzemi hullámhossz 5 negyedéhez viszonyított kicsiny katódhossz mellett nagy emissziót kapunk. Az ilyen katódák különféle módon ké­pezhetők ki, például mint bifiláris teker­cselésű katódák, valamint hengeres kalit-10 kák, amelyek nagyobbszámú, a tengellyel párhuzamos és hengerköpeny mentén el­rendezett huzalokból vannak. A találmány értelmében ilyen berendezések helyett többmenetű bifiláris tekercset használunk. 15 A síkba fej telt bifiláris tekercs minden egyes menetének emelkedési magassága célszerűen 45°. Ilyen többmenetű bifiláris tekercs elő­nye, hogy az rendkívül merev. A katódát 20 csúcsán rendszerint nem kell alátámasz­tani. Kísérleteinkből kitűnt, hogy a kató­dát egyetlen esetben sem kellett rugalma­san megtámasztani. A katóda mentén a fe­szültségesés a rövid szálhossz következté-25 ben kicsiny, úgyhogy a katóda gyakoria­litag mint ekvipotenciális katóda dolgozik. Mivel a találmány szerinti katódának csak kevés alátámasztási pontja van, a katóda vége kevéssé hűl, úgyhogy erőteljes emisz-30 sziót kapunk. Egyszerű bifiláris tekerccsel szemben többmenetű 'faifiláriis tekercs ege­lén nagyobb a menetemelkedés- Ez a na­gyobb menetemelkedés kiskapacitású rend­szerek szerkesztésénél lényeges. Ha pél­dául a katóda huzalának a menetemelke- 35 dése az egyik irányban 45°, akkor az első rács ellentétes értelemben 45°-os menet­emelkedéssel tekercselhető, úgyhogy a két elektróda huzaljai vetületben egymást de­rékszög alatt metszik. Az árnyékolórács- 40 ként alkalmazott második rácsot ez eset­ben célszerűen mint a tengellyé] párhuza­mos pálcákból felépített rácsot képezzük ki, míg a harmadik rácsot, amelyet fékező­rácsként használunk, igen kis menetemel- 45 kedésű tekercs alakjában képezhetjük ki. Ekkor az első és a harmadik rács huzaljai is gyakorlatilag derékszög alatt metszik egymást. A rajzban a találmány szerinti szer ke- 50 zet egyik péidakénti kiviteli alakját tüntet­tük fel éspedig az 1. ábra hárommenetű bifiláris te­kercs oldalnézete, a 2. ábra a tekercs felülnézete. 55 A három menetnek 1, 2 és 3 a felszállói huzalai, 4, 5, és 6 a leszálló huzalai. A felső fordulóban a huzalokat egymással összehegesztjük, vagy összeforrasztjuk. A találmány szerinti katóda elkészíthető 60 mint tórium-film-katóda, vagy pedig mint paszta-katóda, amely például báriumoxid és tóriumoxid keverékéből va».

Next

/
Thumbnails
Contents