129518. lajstromszámú szabadalom • Készülék a levegő megjavítására zárt helyiségekben

Megjelent 1942. évi niájus M 1-én. MAÖTÁR KIRÁIYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129518. szám. XVIII/b. osztály. — S. 18579. alapszám. Készület a levegő megjavítására zárt helyiségekben. Székely György oki. mérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi április hó 1. Ismeretes a levegőt zárt helyiségekben száraz illó anyagokkal, hidegen, különböző célokra befolyásolni, valamint villamos úton elgőzölögtetjendő vagy porlasztandó folyékony illóanyagoklat hasonló célokra alkalmazni. Mindkét esetben az a hátrány, hogy az anyag hamar kimerül, ill. elfogy, miérlis az gyakran pótlandó, az első esetben az­ért, mert miegszakítás nélkül fejti ki ha­tását, utóbbi esetben pedig azért, mert na­gyon gyorsan elgőzölög, ill. elporlasztódik. A találmány e hátrányokat kiküszöböli, minthogy eszerint az illóanyag csak mele­gítésre fejti, ki hatását, de nem gőzölög, ill. pori asz iódik el. Módunkban van a hatás időtartamát és erősségét tetszésszerint be­állítani, ill. szabályozni, valamint a fellépő hőhatás által a befolyásolt levegőt előnyö­sen keringtetni. A találmány szerinti készülék villamos fütőcszköizbőt és ezzel szilárdan vagy old­hatóan összekötött, hőálló hőátvivőszerv­ből áll, mely valamely illóanyagból és va-25 lamely hordozószerből álló szilárd masszát hord, vagy az illóanyagot és ennek hordo­zószerét is tartalmazza. Mind a iulőeszköz, mind a hőálvivőszerv kicserélhető. A fűtő­eszköz 'előnyösen egy vagy több, fűtődró-30 tokkal tekercselt, nem vezető, hőálló lemez vagy villamos izzólámpa. A rajz a találmány szerinti készülék két példaképem kiviteli alakját mulatja, éspe­dig fali készülékként és asztali készülék-35 ként. Az 10 15 20 1. ábra a fali készülék függőleges hossz­metszete, a 2. ábra baloldalt az 1. ábra I—I vonala, jobboldalt pedig az 1. ábra II—II vonala szerinti metszete, a 40 3. ábra az asztali készülék függőleges metszete. Az 1. ábra szerinti fali készüléknél —1— a —2— háznak a: levehető fedele, —3— a fűtődrótok (ellenállásdrótok), amelyekkel 45 az azbesztből, samottból vagy más nem­vezető hőálló anyagból álló három —4— lemez tekercselve van. Ezek a tekercselt — 1— lemezek alkotják a villamos fűtő­eszközt. E —4— lemezek az —5— csa- 50 varokkal fent az —1— tok —2'— hátsó falán, lent pedig a —2'— hátsó faltól az —1— fedél felé előrenyúló —6— tartón, a —2'— hátsó fal felé lejtős helyzetben, vannak megerősítve. A középső —"4— le- 55 mez —5— csavarjainak a feje a —7— csapszeggé van meghosszabbítva; e csap­szegekre az azbesztből, samottból vagy ha­sonló anyagból álló —8— hőátvivőlemez van a —8'— lyukaival feldugva. E —8— 60 lemezre van az illóanyagból hordozószerrel képezett szilárd —9— massza felvivé. Egyik végükkel az —1—- fedél belső oldalán meg­erősített, másik végükkel pedig a —7— csapszegeket körülfogó —10— spirálrugók 65 a —8— hőátvivőlemezt a —3, 4— fűtőesz­közhöz szorítják. Levett —1— fedél ese­tén mind a fűtőeszközt, mind pedig a —8— lemezt, illetve a —9— masszát igen egy­szerűen kicserélhetjük. A —2— házon el- 70

Next

/
Thumbnails
Contents