129489. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó készülék áramló vizet melegítő berendezésekhez

Megjelent 1942. évi április hó 15-éu MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 129489. szám. .•H/h., (XXI/d.) osztály. — J. 4324. alapszám. Szabályozó készülék áramló vizel melegítő berendezésekhez. Junkers & Co. G. ni. b. H., Dessau. A bejelen lés napja: 1941. évi február hó 12. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi március hó 11. A találmány áramló vizel melegítő be­rendezésekhez való vízszabályozó, amely­nél a frissvizet a gázszel epei vezérlő sza­bályozón át vezetjük a fűtőberendezésbe. 5 A találmány lényege abban van, hogy a frissvíz szelepétől a. szabályozóhoz és a szabályozótól a fűtőkészülékhez menő frissvízvezetékek egymással a szabályozói, megkerülő rövidre záró vezeték útján van-10 nak összekötve, melynek keresztmetszetét a frissvíz szelepének nyitása után fojtjuk és elzárjuk, majd a Mssvizszelep zárása előtt ismét nyíljuk. Ezzel azt érjük el,hogy a frissvíz áramlását elzáró közös vezelék-15 szakaszból úgy hideg, mint meleg vizet is vételezhetünk anélkül, hogy eközben a gáziszclepei járulékosan nyitni vagy zárni kellene. A találmány szerinti vízszabáiyozó továbbá lehetővé teszi, hogy a gázszcle-20 pet csak akkor nyissuk, amikor a fűtőké­szüléken át már a teljes vízmennyiség fo­lyik, míg a fűtőkészülék leállításakor, a gázszelep lezárása után a fűtőkészüléken még bizonyos mennyiségű hideg víz folyik 25 át. Ennek következtében a fűtőkészülék hőkicserélő szerve nem melegedhet a meg­engedeti mértéken túl. A hőkicserélő szer­vet a gázszelep zárása ulán a fűtőkészülé­ken átfolyó hideg víz mindig lehűli, ami-30 vei a fűtőkészülék, iiletőleg a hőkicserélő szerv élettartamát megnyújtjuk. A találmány értelmében továbbá a friss­vizet bevezető vezeték kibocsátó nyílása és a rövidre záró vezeték bebocsátó nyí-35 lása közölt kettős szeleptestet alkalma­zunk, mely szelep testek egyike a frissvizet bevezető vezetéket nyitja és zárja és amely szelep les lek másika a rövidre záró veze­téket fojtja, illetőleg lezárja. Ezzel, azt ér­jük el, hogy úgy a teljes hidegvízmennyi- 40 ség, mint pedig a teljes melegvízmennyi­ség a legegyszerűbb módon, egyetlen fo­gantyú állításával tetszés szerint beállít­ható. További beállító szelepekre tehát nin­csen szükség, úgyhogy az egész berendezés 45 igen egyszerű és olcsón kivitelezhető. A találmány érielmében továbbá a kettős szeleptest a szeleporsóval tengelyirányban ellolhatóan van összekötve és a kettős sze­leptesttől egy bizonyos távolságban to­vábbi szeleptest helytállóan van a szelep­orsón elrendezve. E helytállóan elrende­zett szeleplest a vízszabályozó készülékből a fűtőkészülékbe vezető vezeték szabályo­zására és adott esetben e vezeték elzárá­sára való, mimellell a helytálló szelep­test a keltqs szelep testtől oly távolságban van elrendezve, hogy a szabályozótól a fű­tőkészülékbe menő vezeték fojtása csak akkor kezdődik, ha a szabályozót meg- 60 kerülő rövidre záró vezeték már le van zárva. Ebből az a további előny szárma­zik, hogy az esetenkénti vízmennyiség be­állítására való fogantyúval egyben az idő­egységben kifolyt vízmennyiség és így a 65 kifolyt víz hőmérséklete is szabályozható. Ebből kitűnik, hogy ílymődon az egész készülék felépítése és ennek kezelése is továbbmenően lényegesen egyszerűsödik, ímert egyetlen kézifogantyú beállításával 70 50 55

Next

/
Thumbnails
Contents