129452. lajstromszámú szabadalom • Áramátalakító berendezés

Megjelent 1942^1 április hó 15-én. MAGIAK KIEÍ.LYI <J13fií SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 129452. szám. Vlí/g. osztály. — K. 15537. alapszám. Áramátalakító berendezés. Dr. Koppelmaim FSoris mérnök, Berlm-Síemenssiadt, mint Siemens Schtickeríwerke Aktiengesellschaft, Bedk-Síemensstadtí cég jogutódja. A bejelentés napja: 1941. évi július'hó 1. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 17. A találmány berendezés egyenáramnak váltakozóárammá, vagy megfordítva való ál alakítására mechanikusan mozgatott érintkezőkkel, melyek szakaszosan inin-5 (lenkor gyengeáramú időközben nyílnak. Ismeretes, hogy effajta berendezéseknél az egyenáram oldalon lekapcsolható alap ter­helést alkalmaznak, avégett, hogy a to­ter he les csökkenésekor a teljes tehermen-10 tesítést megakadályozzák, mely a gyenge­áramú időköznek az érintkezők mozgását vezérlő feszültség fázishelyzeléhez ezzel egybekötött viszonylagos cl tolódása folytán az érintkezőknek a gyengeáramú időközön 15 kívül való nyilasával azokat veszélyeztet­hetik. A találmány értelmében javítási az­zal érünk el, hogy az alaplerhelést a fő­térbe lés függvényében gerjesztett jelfogó­val, meghatározott 'terhelési érték alá való 20 süllyedésnél önműködőlég oly időben kap­csoljuk hozzá, hogy az 'egyenáram még a. fő terhe lés teljes megszűnésekor is, egy pil­lanatig sem süllyed előre meghatározott legkisebb érték alá. 25 A rajzban az I. ábra a találmány szerinti berendezés példakénli kivitelét vázlatosan mulatja, melyet a 2. ábra szerinti áram­görbék kapcsán magyarázunk. Az 1. ábra értelmében a —10— forgó-30 áramúhálózat és a —20— egyenáraműhá­lózal közötti energia kicserélésébe 1—0 érint­kezőberende-iések vannak, melyeket a rajzon fel nem tüntetett bajtómű származásuk sor­rendjében váltakozva nyit és zár, mimeilett 35 az egymást követő fázisok érintkezőinek zá­rási idejei egymást átlapolják, úgyhogy az átlapolási időtartam alatt a kommutálás végbemehet. Haj tőkerendezésként pl. büty­kös vagy excenter tengelyt használhatunk, mélyet a forgőáramú hálózatra kapcsolt: 40 szabályozható fázishelyzetű forgőmezjejíí szinkronmolor hajt. Az érintkezőberende­zések transzformátoron át a —11— pri­mer teker csekk el és a —12— székúnderte­kercsekkel és névleges áramhoz nagymér- 45 lékben telített —11— mágnesmaggal ellá­tott —13-- kapcsolófiojtócsévén át csat­lakoznak a —10— forgóáramúhálőzatra. A —11— mágnesmagok előnyösen nagy érté­kű mágneses vasötvözetek, melyek mág- 50 nesezési görbéi a telítetlen tartományban lehetőleg csekély mértékben hajlanak a fluxus tengelyhez, a telített tartományba való átmeneti helyeknél lehetőleg éles tö­résük van és a telített körzetekben lehe- 55 tőleg nagy indukció mellett a gerjesztési tengelyhez közelítőleg párhuzamosan fus­sanak. A —13— kaposolófojtócsévék az áramnak a nullhelyzelén való átmenete közelében a mágnesmag telítettségének ug- 60 rásszerű csökkenése révén gyengeáramú időközt létesítenek, melyek alatt az áramot az érintkezőkre káros kapcsolási ív kelet­kezése nélkül megszakíthatjuk. A —11— mágnesmagon zavaró hiszlerézis jelensé- 65 gek kiküszöbölésére a rajzban fel nem tün­tetett előmágnesező tekercseket alkalmaz­hatunk. Minden egyes 1—6 érintkezőberen­dezés, pl. —15— érintkezőpárból és eh­hez párhuzamosan kapcsolt — célszerűen 70

Next

/
Thumbnails
Contents